אלמנה

אלמנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9403 מקורות עבור אלמנה. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לח

 איש עדלמי. והוא היה דיינו מתחלה שהכבר השיאו את בת שוע: ושמו חירה. רבנן אמרו הוא חירם, ולא סבירא לן כוותייהו, אלא כר' יהודה דאמר חירם אחר היה, ואמו מישראל היתה, שנמנית אחר אמונתה ונבעלה לגוי וילדה לו את חירם, שנאמר וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצר, בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צורי (מ"א ז יג יד). ועל דעתיה דר' [יהודה בר] סימון חי חירם קרוב לת"ק שנה:סימן בב) וירא שם יהודה. קודם מכירת יוסף במקומו של חירם והוא השיאהו לו, והיינו דאמרי אינשי בר אתרא בוצינא דאתרא: בת איש כנעני. תגר, ודומה לו,

192

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת מקץ פרק מב

 אשר דברתי אליכם. שמכרתם לערביים: לאמר מרגלים אתם. שהחרבתם כבר כרך גדול:סימן טוטו) בזאת תבחנו. אם כנים אתם או מרגלים: חי פרעה. כשהי' רוצה לישבע לשקר הי' נשבע חי פרעה. א"ר יהושע בן לוי דומין דבריו של יוסף לרועה שאבד לו גדי, מצאתו אשה אלמנה שחטתו והפשיטתו ונתנתו במיטה וכיסתו, נכנס הרועה אצלה לבקשו, אמרה יהי רצון שאוכל בשרו של בני זה המושכב על מטתו זו אם ראיתיהו, דומה הרועה שבנה הוא והאמין לדבריה והלך לו: אם תצאו מזה. כלומר מזה הבית: כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה. כאן הנה אחת מן התיבות שאין טעמן נודע בלעדי תיבות

193

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויגש - ויחי פרק מז

 לרעב, כמפורש בתחלת הפסוק, ולפי שראו שעלה נילוס תיכף לביאת יעקב וזרעו, לפיכך היו מבקשים זרע לזרוע: קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם. כלומר בלחם שאתה מפרנסנו בנו: ותן זרע. כלומר ובלבד שתתן זרע: ונחיה. עד שנזרע ותצמח ונאסוף: והאדמה לא תשם. כלומר לא תהא שממה שהאדמה שאינה נעבדת דומה לאשה אלמנה או גלמודה, כדכתיב ותשב תמר ושוממה (ש"ב יג כ), וכדברי המתרגם דאמר לא תבור, ודומה לו בדברי רבותינו שדה הבור, היינו שדה שאינה נזרעת, כדכתיב אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע (דברים כא ד), ומתרגמינן לנחל בייר:סימן ככ) ויקן יוסף את כל אדמת מצרים

194

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טז

 חיה רעה. והמחצלאות אין נועלין בהן אלא א"כ גבוהין מן הארץ כל שהוא. דילמא אתי למיעבד חריץ. תניא דלת הנגררת ומחצלת הנגררת וקנקן הנגרר אם גבוהין מן הארץ אפילו כמלא נימא נועלין בהן בשבת. ואין צריך לומר ביו"ט. ומתרץ לה רבא כשיש להן ציר או שגבוהין מן הארץ. ת"ר דלת אלמנה, היינו דלית ליה שיבוץ, דהיינו לא אחד, מלשון כי שובבים יהיה (הושע ח ו), ושיבוץ מכשורא, איכא דאמרי שיפא, ואיכא דאמרי נשאמה, דהיינו אסקופה התחתונה אין נועלין בה בשבת אלא מורידין אותה ע"ג הארץ מפני צורך השבת, וכשפותחין שומטין אותה ועוקרין אותה, ולא נועלין בה:מתני' לא יעמוד אדם

195

פתרון תורה פרשת קדשים

 השפטים לשמוע בין אחיכם שלא יאמר לאחד לדבר כלצרכו ולאחד לדבר קצור בדבריך, ושלא להעמיד אחד מבעלי דינים בעמידה, ואחד להושיב בישיבה, ולשפוט בצדק בין איש ובין אחיו ובין גרו, ולמנות שופטים בכל שער ושער, ולשפוט את העם משפט צדק, ובלי לסלף דברי צדיקים ולרדוף צדק צדק, ולשפוט יתום ולהריב אלמנה, ולעשות משפט ולדבר אמת, ולהציג בשער משפט, ואמ' חכ' זכ' לב', במקום שיש דין אין דין ובמקום שאין דין יש דין, ולהטות משפט קשה מכל עון שנ' וירא ה' וירע בעיניו וג', וכת' שמעו נא ראשי בית יעקב וקצ' ב' ישר' המתעבים וג', ואמ' לא תוסיפו הבא מנחת שוא

196

פתרון תורה פרשת ויקח קרח

 קרח לפני הנשיאים שמו של משה נתנה בתיה בת פרעה, שהיא ממים משיתיהו, אבל שמי אות אות מתוך שם שלשה אבות, משך ק' מיעקב, ר' מאברהם, ח' מיצחק.ויקהלו על משה ועל אה' וג', מה עשה קרח כינס עליהן כל הקהל והתחיל אמ' לפניהם דברי ליצנות, אמ' להן אלמנה היתה לה שדה אחת באת לחרוש אותה, אבה משה שילח ואמ' לא תחרוש בשור ובחמור יחדו, באת לזרוע שילח ואמ' לא תזרע כלא', בא' לקצור שילח ואמ' הפרישו לקט ושכחה ופאה, באת להעמיר שילח ואמ' ערימה הפריש, ואחר כך שילח [עמוד 163] אבה אהרן ואמר תני לי תרומות ומעשר ראשון ומעשר

197

פתרון תורה פרשת שפטים

 עניו הזהיר אמריםיחד ללמד שפטי ישריםיישור שופטים והילוך שוטריםככ' שפטים ושטרים וג'.שפטים ושט' וגו', ז' ה' ש' ה' כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צד' וגו' ואומ' אשרי שומרי משפ' וג', וראוי עלינו ללמוד טובה ולדרוש משפט ולאשר את החמוץ ולשפט יתום ולריב ריב אלמנה, שנ' למדו היטב דרשו משפט וג', וכל העושה משפט לאמיתו זוכה שימחול לו הק' על כל עונותיו, שכך כת' אחריו לכו נא ונוכחה וג', לפיכך היה דויד מקלס אותן לעושי משפט, שנ' אשרי שומרי משפט וגו', למי שהוא נותן בבקר דבר לעני ויבוא בערב, לא יאמר נתתי בבקר אילא יתן לו.

198

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 כך פרט בשנת מות המלך עוזיהו בשנת מות המלך אחז ובארבע עשרה שנה למלך חזקיהו השומע סבור שהוא מעשה אחר ואינו אלא פרטו של ראשון:ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו [א, כ"ח] תני בר קפרא בתולה נשאת בד' ונבעלת בה' הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים. אלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בששי הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם. אלמנה נמי תבעל בחמישי הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים ברכה דאדם עדיפא ליה. אי נמי משום שקדו דתניא מפני מה אמרו אלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בששי שאם אתה אומר תבעל בחמישי למחר משכים לאומנותו והולך. שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא

199

ילקוט שמעוני תורה פרשת חיי שרה

 התלכי [כ"ד, נ"ח] אמרה הולכת אני על כרחכם שלא בטובתכם, ויברכו את רבקה [כ"ד, ס] אמר רבי איבו דווים ושפופים ולא היו מפרינין אותו אלא בפה:כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה שלא טבלה, ומנין לברכת חתנים מן התורה שנאמר ויברכו את רבקה [כ"ד, ס] אחותם ומנין שאפילו אלמנה צריכה ברכה שנאמר ויקח בועז עשרה אנשים:אחותנו את היי לאלפי רבבה [כ"ד, ס] מפני מה לא נפקדה רבקה עד שהתפלל יצחק עליה שלא יהו אומות העולם אומרים תפלתנו עשתה פירות אלא ויעתר יצחק לה' [כ"ה, כ"א] ברכת אובד עלי תבא זה לבן הארמי שנאמר ארמי אובד אבי עלי תבא זו

200

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישב

 ור' אבדימוס בר' יוסי דהויין עינוהי דמיין לאמיה, והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת שהיה דש מבפנים וזורה מבחוץ וירא שם יהודה בת איש כנעני [ל"ח, ב] שנה אחת לעבורו של ער הגדיל שבע שנים ונשא אשה הרי שמונה שנים, שנה אחת לאונן, שנה אחת לשלה, שנה אחת שבי אלמנה [ל"ח, י"א], שנה אחת וירבו הימים [ל"ח, י"ב], שנה אחת לעיבורו של פרץ, הגדיל שבע שנים ונשא אשה הרי ח' שנים, שנה אחת לחצרון, שנה אחת לחמול וירדו עמו למצרים, תמר מעכה באצבע, והא הוו ער ואונן שלא כדרכה שמשו, בשלמא אונן כתיב ביה ושחת ארצה [ל"ח, ט] אלא

1234567891011121314151617181920