אלמנה

אלמנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9403 מקורות עבור אלמנה. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

משנת רבי אליעזר פרשה טז

 כי אמלט עני משוע, שאין עליו לשלם, והעם מבקשים לחייבו, והוא בא ומלט אותו. ויתום ולא עוזר לו, זה שאין לו בדין להשתלם והעם מבקשים לפטור את דינו, והוא בא ועוזר לו. ויתום ולא עוזר לו, אלו הנחלות, שכל היורשין נקראו יתמים. ברכת אבד עלי תבוא, אלו דיני נפשות. ולב אלמנה ארנן, אלו דיני כתובות. צדק לבשתי וילבישני, מה ת"ל וילבשני. מיכאן לדיין שיהא תוכו כברו, יהא לובש את הצדק מבפנים והוא מבחוץ. כמעיל וצניף משפטי. מה ת"ל מעיל ומה ת"ל וצניף. אלא מעיל מלוא קומתו שלאדם מלמטן, וצניף מלוא קומתו שלאדם מלמעלן. עינים הייתי לעור, אלו דיני חבלות. ורגלים

172

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק ד

 סימן יטיט) ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה. ר' עזריה בשם ר' יהודה בשם ר' סימון אמר כך אנשי דור המבול היו עושין אחד מהם לוקח שתי נשים, אחת לפריה ורביה, ואחת לתשמיש המטה, היא שהיתה לפריה ורביה היתה יושבת כאילו אלמנה בחייה, ואותה שהיתה לתשמיש המטה היה משקה אותה כוס עקרין שלא תלד והיתה יושבת אצלו כזונה מקושטת, הה"ד רועה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב (איוב כד כא): שם האחת עדה. שהעדה מינה: ושם השנית צלה. שהיתה יושבת בצלו:סימן כבכב) וצלה גם היא ילדה את תובל קין. גם היא שלא

173

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 בקרובותיה, והיא אסורה בקרוביו, פי' והואיל ואסרה לעצמה להנשא לאחד מן אחיו או לאביו או לבניו של זה. כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הוולד הולך אחר הזכר, ואי זה זו כהנת לויה וישראלית שנשאת לכהן ללוי ולישראל, כל מקום שיש קידושין ויש עבירה, הוולד הולך אחר הפגום שבשניהם, כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, וכל מי שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה קדושין על אחרים הוולד ממזר, ואיזה זה זה שבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה, וכל מי שאין לה עליו קידושין ולא על אחרים הוולד כמוה, ואיזה

174

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת מקץ פרק מב

 עושים, אמרו לו לכך ירדנו או להרוג או ליהרג, אמר להם הוא אשר דברתי אליכם לאמר מרגלים אתם:סימן טוטו) בזאת תבחנו חי פרעה. בזמן שהוא רוצה לישבע לשקר היה אומר חי פרעה, א"ר לוי משל לגדי שברח מן המרעה ונכנס לו אצל אשה אלמנה, שחטה אותו והפשיטה אותו, ונתנוה על המטה, וכסת עליו סדין, באו לבקש את הגדי, והיתה אשה נשבעת כן תאכילוהו בשיניה, אם יודעת כלום בגדי הזה, וכסבורים המבקשים אותו שהוא בנה, והיא נשבעת על הגדי, כך חי פרעה אם תצאו מזה:סימן טזטז) שלחו מכם אחד:סימן יזיז) ויאסף אתם אל משמר שלשת

175

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כב

 אורשה, ונאמר להלן אשר לא אורשה (דברים כב כח), מה להלן נאמר כסף, אף כאן נאמר כסף: מהר ימהרנה לו לאשה. מלמד שהוא עושה עליו מוהר, ואין מוהר אלא כתובה, שנאמר הרבו עלי מאד מהר ומתן (בראשית לד יב): ד"א מהר ימהרנה לו לאשה. בראויה לו לאשה הכתוב מדבר, להוציא אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין: מהר ימהרנה לו לאשה. שומעני בין שהאב רוצה, בין שאין האב רוצה, תלמוד לומר ואם מאן ימאן אביה לתתה לו:סימן טזטז) אם מאן ימאן אביה. אין לי אלא בזמן שיש לה אב, אין לה

176

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת ויקרא

 ובעל חוב ויורשין וכו' (כתובות פ"ט מ"ב). ר"ע אומר ינתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה והיורשין אין צריכין שבועה והלכה כר"ע. הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה ובראיה. עד אחד מעיד שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מדרבנן כדי להפיס דעת ב"ח. והלכתא תינוק בן יומו נוחל ומנחיל והלכתא אלמנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין גובה כתובתה והלכתא צריכה שבועה שלא הטמינה ואע"ג דגמרי' במסכת גטין רב לא מגבי לה כתובה לאו מילתא משום דחייש לשבועת שקר מגבינן לה בחזקה שהיא נשבעת על האמת. והדין הזה קודם שנישאת אבל אם נישאת חיישינן שהבעל מיפר שבועתה. והלכתא ערב דכתובה

177

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת אחרי מות

 אפילו לאחר מיתת אביך:[יח, ט] ערות אחותך בת אביך או בת אמך. זו בת אביו שלא בת אמו ובת אמו שלא בת אביו. מולדת בית או מולדת חוץ. והוא מפורש על בת אביך או בת אמך. ד"א מולדת בית או מולדת חוץ בין שאומרין לאביך הוציא כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט וכו'. ד"א מולדת בית או מולדת חוץ בין מן הנישואין בין מן האירוסין אסורה משום אחות שאע"פ שאנס אביו אשה וילדה לו בלא קדושין אסורה היא לזה משום אחותו:[יח, י] ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה. ולא זכר

178

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת אמור

 ואינה גרושה מאישה לא נפסלה. לא יקחו. שתי פעמים מלמד שאף האשה מוזהרת ע"י האיש. כי קדוש הוא לאלהיו. להגיד מה גרם:[כא, ח] וקדשתו. בעל כרחו ואם אינו רוצה דפנו כלומר הכריחהו. וכן אמרו רבותינו ז"ל במסכת כתובות אין מעשים אלא לפסולות כגון מאן אמר רב יהודה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין. וכל הפוסל את עצמו ומחלל את זרעו ראוי לנדותו ולשמתו שנאמר וקדשתו בעל כרחו. קדוש יהיה לך. אע"פ שאין קרבנות להקריב. ד"א קדוש יהיה לך אפי' בעלי מומין. כי קדוש. להזהיר בית דין על כך. אני ה' מקדשכם:

179

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת נשא

 ולמה נסמכה פרשת קדשים לסוטה לומר לך שאם לא זכה להביא קדשים לכהן סוף הוא מביא אשתו לכהן להשקותה:וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם. לדורות. איש איש. אחד כהן ואחד ישראל. כי תשטה אשתו. רוח שטות נכנסה בה. אשתו. הראויה לו פרט אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין. ומעלה בו מעל. זה דבר ערוה:ושכב איש אותה. פרט לקטן שאינו איש. אותה. ולא אחותה כלומר אם שכב איש אותה נאסרה על בעלה אבל אם בא הוא עצמו על אחות אשתו לא נאסרה אשתו על עצמו. ואע"פ

180

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת מטות

 בעצמו שהוא מפר נדר עצמו עד שלא נדר כגון שאם אמר בראש השנה כל נדר שאני עתיד לידור יהו בטלין אלא באשתו כתוב אשר עליה נדרים שהם עליה מפר. ד"א אישה יקימנו ואישה יפירנו. את שבא לכלל הקים. בא לכלל היפר. וה' יסלח לה. הרי שנדרה וביטלה:ונדר אלמנה וגרושה. מן הנישואין. את אומר מן הנישואין או אינו אלא מן האירוסין אתה דן הואיל ובעולה אין אביה מפר לה ואלמנה וגרושה אין אביה מפר לה. מה בעולה שיצאת מרשות אב אף אלמנה וגרושה מן הנישואין:ואם בית אישה נדרה. זו נשואה. שהרי ארוסה למדנו מן ואם היו תהיה לאיש דברי

1234567891011121314151617181920