אלמנה

אלמנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9403 מקורות עבור אלמנה. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור א

 במדבר טז כו). ובדרך חטאים לא עמד. שנאמר את מחתות החטאים האלה (שם /במדבר/ יז ג). ובמושב לצים לא ישב. זה קרח, שהיה מתלוצץ על משה ואהרן, מה עשה, כינס עליהם כל הקהל, שנאמר ויקהל עליהם קרח את כל העדה (שם /במדבר/ טז יט), התחיל לומר לפניהם דברי ליצנות, ואמר אלמנה אחת יש בשכונתי, ועמה שני נערות יתומות, והיה לה שדה אחת, באתה לחרוש, אמר לה משה לא תחרוש בשור ובחמור יחדו (דברים כב י), [באת לזרוע, אמר לה שדך לא תזרע כלאים (ויקרא יט יט)], באתה לקצור ולעשות ערימה, אמר לה לקט שכחה ופיאה, באתה לעשות גורן אמר לה

152

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יג

 בראשית שם /ט"ו/ יג), ההוא אמר ולא יעשה. וכן בשעה שאמר הקב"ה לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע (בראשית כא יב), לא איש אל ויכזב, ובשעה שאמר קח נא את בנך את יחידך (שם /בראשית/ כב ב), ההוא אמר ולא יעשה. אמר ר' ברכיה מעשה באחד שהיה יושב ודורש כל אלמנה ויתום לא תענון (שמות כב כא), אלמנה אחת שמעה אתיא לגביה אמר לה זילי השתא, אמרה ליה לא אתית לגבך, אלא על דשמעית יתך אומר כל אלמנה ויתום לא תענון, ואת אמרת לי זילי ואת אתיא למחר, כך אמרו ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם לא באנו אצלך אלא

153

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קלו

 מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קלו[א] [קלו, א] הודו לה' וגו'. אמר ריב"ל הודו למי שגובה חובתו של אדם בטובתו, עשיר בשורו, עני בשיו, יתום בביצתו, אלמנה בתרנגולתה, ואריב"ל הני עשרים וששה כי לעולם חסדו כנגד מי, כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה [בעולמו], ולא נתן להם תורה, וזן אותם בחסדו. למה נקרא שמו הלל הגדול, אמר רבי יוחנן מפני שיושב הקב"ה ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריה. מהיכן הלל הגדול, (א"ר יהודה) [ר' יהודה אומר] מהודו ועד על נהרות בבל, ר' יוחנן אומר משיר המעלות ועד על נהרות בבל, רב אחא ברבי יעקב אמר מכי יעקב בחר

154

מדרש משלי (בובר) פרשה לא

 סימן לח[יט] ידיה שלחה בכישור. זו יעל שלא הרגה את סיסרא בכלי זיין, אלא ביתד בכח ידיה, ומפני מה לא הרגתו בכלי זיין, לקיים מה שנאמר לא יהיה כלי גבר על אשה (דברים כב ה).סימן לט[כ] כפה פרשה לעני. זו אשה אלמנה הצרפית, שכלכלה לאליהו בלחם ובמים.סימן מ[כא] לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים. זו רחב הזונה, בשעה שבאו ישראל להחריב יריחו, לא נתיראה מהם, מפני שנתנו לה סימן, את תקות חוט השני (יהושע ב יח).סימן מא[כב] מרבדים עשתה לה. זו בת שבע, שיצא ממנה שלמה, שהיה מרוקם בשש וארגמן,

155

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת משפטים פרק כא

 יושב ביניכם. שנאמר אלהים נצב בעדת [אל] (תהלים פב א). הוו זהירים בדין יתומים ואלמנות, שאני הוא אביהם שנאמר אבי יתומים ודיין אלמנות (תהלים סח ו), ולא נחרבה ירושלם אלא על שהטו את הדין, כמו שאמר הנביא שריך סוררים וחברי גנבים כלו אוהב שוחד ורודף שלמונים יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבא אליהם (ישעי' א כג). אמר רבי סימון מהו וחברי גנבים, אלא אם גנב אדם מחבירו שור משלם תשלומי כפל, ואם טבח או מכר משלם תשלומי ארבעה או חמשה, והדיינים אשר היו בירושלם היו אומרים לגנב תגנוב ותחלוק עמנו, ואין אנו מחייבין אותך דבר, לפיכך אמר הנביא בהם

156

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת משפטים פרק כב

 פרשת הגר לע"ז. ללמדך שכל המאנה לגר כאלו עובד ע"ז, שאם יאמר לו כמה בשר חזיר בבטנך, כמה נשיקות יש לך בע"ז, והגר (שאור) [שסורו] שלו רע, ושמע יחזור לע"ז שלו ונמצא אתה הגורם, וכאלו אתה עבדת ע"ז, לפיכך נסמכה פרשת הגר לע"ז:סימן כא[כא] כל אלמנה ויתום לא תענון. אמרו חכמינו ז"ל תחת ארי ולא תחת כנעני תחת כנעני ולא תחת חבר תחת חבר ולא תחת תלמידי חכמים תחת תלמידי חכמים ולא תחת יתום ויתומה מפני (שרעתם) [שדמעתן] מצויה:סימן כב[כב] אם ענה תענה אותו. אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מעט. וכשהוציאו לרבן שמעון בן גמליאל ורבי

157

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת קרח פרק טז

 טענתי, כמו שנאמר (נושאים) [נושאות] בר ולחם ומזון (בראשית מה כג), ומתרגמינן טעינים:סימן יט[יט] ויקהל עליהם קרח. אמרו על קרח כי לץ גדול הי', התחיל אומר לכל העדה אי אתם יודעים מה עשה לכם אהרן אחיו בציוויו של משה, ראו כי יש אלמנה אחת בשכינותינו, שהיתה לה רחלה אחת, ובאתה לגזוז אותה, בא אהרן ואמר לה תנו ראשית הגז, עמדה ונתנה לו, כשהיתה הרחלה יולדת זכר בא אהרן ואמר לה שלי הוא הבכור, מיד נתנה לו, אמרה האשה הואיל וכן הוא שלא אנצל אשחוט אותה ולא יהיה לאהרן חלק בה, עמדה ושחטה אותה, מיד בא אהרן אמר לה

158

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת מטות פרק ל

 לבעל מאז יצאה מרשות אביה והיא ברשות בעלה ונדרה לאחר שנישאת ואם יחריש לה בעלה. ולא יפר נדרה חייבת לקיימו, ואם יפר בעלה נדרה ביום שמעו אינה חייבת לקיימו, כיצד יאמר לה מותר ליכי שלשה פעמים חכם מתירה ובעלה מפר אותה:סימן י[י] ונדר אלמנה וגרושה. אעפ"י שהיא נערה עדיין אינו יכול אביה להפר נדרה שכבר יצאה מרשותו כשנישאת ובעל אין לה כדי שיפר נדרה:סימן יא[יא] ואם בית אישה נדרה. ואם נישאת לבעל אחר שנתאלמנה או שנתגרשה ואסרה עצמה בנדר או בשבועה בבית הבעל השני הרי היא כאשה שלא היה לה בעל אחר:סימן טו[טו] ואם

159

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת דברים פרק א

 ר' ברכיה שהיו מתחברים לגנבים, כולו אוהב שוחד (שם), שהיו אוהבים את הגזל, ורודף שלמונים (שם), היה אומר הדיין לחבירו שלם לי ואני אשלם לך. יתום לא ישפוטו (שם שם), אמר ר' יוחנן בראשונה היה אדם עולה לדין בירושלם. והיה הדיין משהה את דינו, והיה יוצא משם בפחי נפש, והיתה אלמנה פוגעת בו בדרך, ואומרת לו מה עשית בדינך, והוא אומר לא הועלתי כלום, היתה אומרת מה אם זה האיש לא הועיל כלום, אני על אחת כמה וכמה והיתה חוזרת, לקיים מה שנאמר יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבא אליהם: והיה ירמיה מוכיח אותם ואומר להם תנו לה' אלהיכם

160

פרקי דרבי אליעזר פרק ג

 א, ג ב, יח]: ובשלשה כללו, ואלו הן, בחכמה ובתבונה ובדעת, שנאמר [משלי ג, יט כ] ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו. ובשלשתן נעשה המשכן, שנאמר [שמות לא, ג] ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת. ובשלשתן נעשה בית המקדש, שנאמר [מ"א ז, יד] בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחשת וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת. ובשלשתן עתיד להבנות, שנאמר [משלי כד, ג ד] בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן ובדעת חדרים ימלאו. ובשלשתן עתיד לתן שלש מתנות טובות לישראל, שנאמר [שם ב, ו] כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת ותבונה.

1234567891011121314151617181920