אלמנה

אלמנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9403 מקורות עבור אלמנה. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מ

 יהו מבזין אותו ושלא יהא אדם רוחו גסה עליו לפי שהגדול והקטן שוין לפני המקום, בצלאל משל יהודה ואהליאב מדן והוא מזדווג לו, אמר ר' חנינא הגדול והקטן שוים, לעולם אל יהא אדם מניח בצרו, המשכן בשני שבטים אלו נעשה, וכן המקדש, שלמה מיהודה וחירם (מלכים א ז) בן אשה אלמנה ממטה נפתלי, אמר הקב"ה אני הוא בצרכן אל תניחו בצרכן ולא בצרן של אבותיכם אף אתם אל תניחו אותו דכתיב (איוב כב) והיה שדי בצריך, עשה אותו בצרך שיהא עמך בצרה שמגיע אתכם שנא' (תהלים צא) עמו אנכי בצרה, ד"א בצריך שאם באו שונאים אהא כנגדן שנא' והיה שדי

122

שמות רבה (וילנא) פרשת ויקהל פרשה מח

 מרים שנקראת אפרת, בג' דברים הללו נברא העולם שנאמר (משלי ג) ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה (שם /משלי ג'/) בדעתו תהומות נבקעו, ובג' דברים הללו נעשה המשכן שנאמר ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת, ובג' דברים הללו נבנה בית המקדש שנא' (מ"א =מלכים א'= ז) בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי וגו' וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת, וכן כשיעמוד הקב"ה לבנותו לעתיד לבא בג' דברים הללו נבנה שנא' (משלי כד) בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן, וכתיב (שם /משלי כ"ד/) ובדעת חדרים ימלאו, ד"א ואמלא אותו, כל החכמה הזה מנין מן הקב"ה רוח אלהים, וכן אתה

123

ויקרא רבה (וילנא) פרשת קדושים פרשה כד

 הוינא משמשא למנוי דמרי ולא מן יומוי חמית מלה בישא על מנוי דמרי, אמר רבי יהושע בן לוי מפני מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים אלא ללמדך שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה ואית ליה קריין סגיין, אשה זונה וחללה וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב, אלמנה וגרושה וחללה זונה וגו' ולא יחלל זרעו, והדין דבר אל כל עדת בני ישראל.ז אמר ר' יודן בשם ר' שמואל בר נחמן משל למלך שהיה לו איפקרסין והיה מצוה את עבדו נערה וקפלה וכו', אמר רבי שמואל בר נחמן משל לכהן גדול שהיה מהלך בדרך נזדמן לו חלוני

124

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כז

 זו לא אתא אלא מתפגג' עם בנוי ובשעה שאמר (הושע יב) וריב לה' עם יהודה ולפקד על יעקב שמחו ואמרו היאך אלו יכולין להתוכח עם בוראן עכשיו הוא מכלן מן העולם מיד הפכה להם לטובה הדא הוא דכתיב בבטן עקב את אחיו אמר ר' יודן בר רבי שמעון משל לאשה אלמנה שקיבלה על בנה לדיין כיון דחמת דיינא דיתיב ודיין בנור ובזפת ובמגלבין אמרה אין אנא מודענא סורחנא דהדין ברי להדין דיינא כדון הוא קטל ליה דרכת עד דחסיל דיינא כיון דחסל אמר לה הדין בריך מה סרח עליך אמרה ליה מרי כד הוה במעי הוה מבעט א"ל כדין הוא

125

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת קדושים פרשה כד

 מילא בישא על מאנוי דמרי. אמ' ר' יהושע בן לוי מפני מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים תהיו, אלא ללמדך שכל מקום שאת מוצא גדר ערוה את מוצא קדושה. ואית ליה קריין סגיין. אשה זונה וחללה (ויקרא כא, ז), וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב (שם /ויקרא כ"א/ ח). אלמנה וגרושה (שם /ויקרא כ"א/ יד), ולא יחלל זרעו בעמיו (שם /ויקרא כ"א/ טו). איש איש אל כל שאר בשרו (שם /ויקרא/ יח, ו), והדין דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו.[ז] אמ' ר' יודן בש' ר' שמואל בר נחמ' למלך שהיה לו אפיקרסין והיה מצוה

126

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כז

 עם יהודה ולפקוד על יעקב כדרכיו (הושע יב, ג) שמחו אומות העולם ואמרו היאך אילו יכולין להתוכח עם בוראן, עכשיו הוא מכלה אותן מן העולם. כיון שראה הקב"ה שאומות העולם שמחין מיד הפכה להן לטובה, הה"ד בבטן עקב את אחיו (שם /הושע י"ב/ ד). אמ' ר' יודן בר' שמעון לאשה אלמנה שהיתה קובלת על בנה לדיין, כיון דחמת דיינא דהוא יתיב ודאין בנור ובזפת ובמגלבין אמרה אין אנא מודענא סורחנא דברי להדין דיינא כדון הוא קטיל ליה. דרכת עד דחסל. כיון דחסל אמ' לה איטי הדין בריך מה סרח עליך, אמרה ליה מרי כד הוה במעיי הוה מבעט בי. אמ'

127

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ה

 ופאה ומעשר עני והזהיר הקב"ה שלא יגזול אדם מהם מתנות הראויות ליתן להם כי דל הוא די לו עניותו לא דיו לעשיר שהוא עומד בריוח ועני בצער אלא אף גוזל ממנו מה שנתן לו הקב"ה ואל תדכא עני בשער וגו' כמה דתימא (שמות כג) לא תטה משפט וגו' ואומר כל אלמנה וגו' (משלי כב) כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש וכן הוא אומר אם ענה תענה אותו וגו' וחרה אפי והרגתי וגו', ד"א אל תגזול מדבר בשבטו של לוי למה קורא אותן דלים שהיו דלים במנין מכל השבטים אין לך בכל השבטים פחות במנין כמנשה שלא עלה מניינם

128

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ט

 בשמים ישחק אדני ילעג למו לפי שאני רואה את הכל כמה דתימא (זכריה ד) עיני ה' המה משוטטות בכל הארץ ואומר (משלי טו) בכל מקום עיני ה' צופות רעים וטובים, ואני אהיה עד ממהר לפרסמך בעולם כמה דתימא (מלאכי ג) והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ועושקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר ה' צבאות אף כאן הוא אומר ואני לא אראנו נאם ה' קרי ביה לא אראנו לבריות ואפרסם מעשיו כיצד הוא מפרסם מעשיו שהקב"ה נותן בלב בעל הסוטה לקנאות את אשתו והוא משקה אותה והמים בודקין את הסוטה והנואף הוי לא אראנו נאם ה'

129

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ו

 לה' על יהודה ולפקוד על יעקב וגו', שמחו אומות העולם, אמרו היאך הן יכולין לעמוד בפני בוראן, ומי יכול לריב עם בוראו, עכשיו הוא מכלה אותם מן העולם כיון שראה הקב"ה שמחתן של אומות העולם הפך להם לטובה, שנא' (שם /הושע י"ב/) בבטן עקב את אחיו וגו', א"ר יודן לאשה אלמנה שהיתה קובלת על בנה לדיין, כיון דחמאה דיינא דהוא דאין בנור ובזפת בדינין ומגלבין, אמרה אין אנא מודע ליה לדיינא סורחנין דברי קטיל ליה כיון דאחסל אמר לה איינוי בריך, אמר לה מה סרח עליך הדין בריך, אמרה ליה מרי כד הוה במעיי הוה בעט בי, אמר לה לאו

130

רות רבה (וילנא) פרשה א

 לה מהכא (קהלת ט') וחכמת המסכן בזויה, וכי חכמתו של רבי עקיבא שהיה מסכן בזויה היתה, אלא מהו מסכן מי שהוא בזוי בדבריו, כגון זקן יושב ודורש (דברים ט"ז) לא תטה משפט והוא מטה משפט, לא תכיר פנים והוא מכיר פנים, לא תקח שחד והוא לוקח שחד (שמות כ"ב) כל אלמנה ויתום לא תענון והוא מענה אותם, שמשון הלך אחר עיניו, שנאמר (שופטים י"ד) אותה קח לי כי היא ישרה בעיני, גדעון עבד עבודת כוכבים, שנאמר (שם /שופטים/ ח') ויעש אותו גדעון לאפוד, הוי שאין לך מסכן גדול מזה, אוי לדיין שמכיר פנים במשפט, תני ר' חייא (ויקרא י"ט) לא

1234567891011121314151617181920