אלמנה

אלמנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9403 מקורות עבור אלמנה. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מדרש תנאים לדברים פרק כב

 בקדושה: שאין לה מאה כסף וה"א כי הוציא שם רע על בתולת ישראל שתהא הורתה ולידתה בקדושה: כי הוציא שם רע על בתו' ישראל לא על זו בלבד הוציא שם רע אלא על כל בתולות ישראל: ולו תהיה לא' על כרחו: ולו תהיה לא' בראויה לו לאשה הכת' מדבר להוציא אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין: לא יוכל של' כל ימ' ואפלו לאחר זמן אבל משלחה הוא ליבם או אפלו נמצא בה דבר ערוה אלא הרי הוא בכלל כי יקח איש אשה ובעלה [וגו'] (כד א):פסוק כ(כ). ואם אמת היה

112

מדרש תנאים לדברים פרק כד

 הדברים קל וחומר אם כשהוא מחזיר את גרושתו הרי הוא מטמא את הארץ ומסלק את השכינה קל וחומר לע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים: ד"א ולא תחטיא את הארץ להזהיר בית דין על כך:פסוק ה(ה). כי יקח איש אשה חדשה אין לי אלא בתולה מנ' לרבות אלמנה ושומרת יבם ת"ל ושמח את אשתו מכל מקום: אם כן למה נאמר חדשה מי שחידשה לו פרט למחזיר גרושתו ואלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין: לא יצא בצבא יכול בצבא הוא בלא יצא אבל יתקן כלי זיין ויספק מים ומזון ת"ל ולא יעבור עליו

113

סדר עולם רבה (ליינר) פרק ב

 אביו שלא שימשו כ"ב שנה, בתוך אלו השנים נשא יהודה את בת שוע, שנאמר ויהי בעת ההיא וירד יהודה וגו', וירא שם יהודה וגו' (שם /בראשית/ לח), שנה אחת לעיבורו של ער, הגדיל ער ז' שנים ונשא אשה, הרי שמנה, שנה אחת לער, שנה אחת לאונן שייבם, שנה אחת לשבי אלמנה בית אביך (שם /בראשית/ לח יא), שנה אחת לוירבו הימים ותמת בת שוע (שם /בראשית/ לח יב), שנה אחת לעיבורו של פרץ, הגדיל פרץ ז' שנים ונשא אשה, הרי י"ח, שנה אחת לחצרון, שנה אחת לחמול, וחצרון וחמול ירדו עמו למצרים, כיוצא בו אתה אומר והרן הוליד את לוט

114

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כג

 העולם, למך, מה לי ללמך ולתולדותיו, [ד, יט] ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה, א"ר עזריה בשם ר' יהודה בר סימון כך היו אנשי דור המבול עושין היה אחד מהן לוקח לו שתים, אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש, זו שהיתה לפריה ורביה היתה יושבת כאלו אלמנה בחיה (נ"א בחיי בעלה) וזו שהיתה לתשמיש היה משקה כוס של עקרים שלא תלד, והיתה יושבת אצלו מקושטת כזונה, הה"ד (איוב כד) רועה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב, תדע לך שכן שהרי הברור שבהן היה למך ולקח ב' נשים, הה"ד ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה

115

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צא

 ביה אלפא לא יהבינא ליה לכון מה הויתון עבדין אמרין ליה על מנת כן נחתינון אי למקטל אי לאיתקטלא אמר להון הוא אשר דברתי אליכם מרגלים וגו', בזאת תבחנו חי פרעה, בשעה שהיה מבקש לישבע לשקר היה נשבע בחי פרעה א"ר לוי משל לגדי שברח מן המרעה ונכנס אצל אשה אלמנה מה עשתה עמדה ושחטתא והפשיטתו ונתנתו בתוך המטה וכסה עליו סדין, אתון בעין ליה מן גבה אמרה כן תהא ההיא אתתא מנכשא מבשריה הדין ואכלה אם ידע ביה, כך חי פרעה אם תצאו וגו', שלחו מכם אחד, ויאסוף אותם אל משמר שלשת ימים, לעולם אין הקב"ה מניח את הצדיקים

116

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה ק

 כשם שאתם עושין לי כך אתם עתידין להעשות ד' דגלים במדבר והשכינה באמצע, רבינו צוה ג' דברים לפני מיתתו, אמר להם אל תספדוני בעיירות, ואל תזוז אלמנותי מתוך ביתי, ומי שנטפל בי בחיי הוא יטפל בי במותי, אל תספדוני בעיירות מפני המחלוקת, ואל תזוז אלמנותי מתוך ביתי ולא מתניתא היא אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי אין יורשין יכולין לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנין אותך אלא זנין אותה ונותנין לה מדור לפי כבודה, אלא לפי שדרכו של נשיא להיות כל חפציו משל צבור וזה ע"י שלא נהנה משל צבור כלום לפיכך הוא אומר אל תזוז אלמנותי מתוך

117

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת מקץ פרשה צא

 לינא יהב לכון מה אתון עבדין, אמ' ליה על כן נחתן או למקטל או למיקטלה, אמ' להון הוא אשר דברתי אליכם וגו'.(טו) [בזאת תבחנו חי פרעה] וגו' בשעה שמבקש לישבע על שקר היה א' חי פרעה, אמ' ר' לוי משל לגדי שברח מן המרעה ונכנס אצל אשה אלמנה, מה עשת, שחטתו והפשיטתו ונתנתו על המיטה וכיסת עליו סדין, אתון בעיין ליה מינה, אמ' כן תהא ההיא אתתא נתשה מן בשרה דהדין ואכלה אין אנא ידענא ביה כך חי פרעה וגו'.(יז) [ויאסף אתם אל משמר שלשת ימים] לעולם אין הקב"ה מניח את הצדיקים בצרה אלא עד ג' ימים.(יח) [

118

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה קא

 כשם שאתם עושין לי, כך אתם עתידין להעשות ארבעה דגלים במדבר והשכינה באמצע. רבינו צוה שלשה דברים לפני מיתתו, אמר להם אל תספדוני בעיירות, ואל תזוז אלמנתי מתוך ביתי, ומי שנטפל בי בחיי הוא יטפל בי במותי, אל תספדוני בעיירות, מפני המחלקות, ואל תזוז אלמנתי מתוך ביתי, ולא מתניתא היא, אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי, אין יורשין יכולין לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנין אותיך, אלא זנין אותה ונותנין לה מדור לפי כבודה, אלא לפי שדרכו של נשיא להיות כל חפציו משל ציבור, וזה על ידי שלא נהנה משל ציבור כלום לפיכך הוא אומר אל תזוז אלמנתי

119

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 שעלו לבימה לידון אחד שמכר בנו של שר ואחד שזרק אבן באיקונין של שר, אותו שזרק אבן באיקונין של שר לקח ה' קטפורס ואותו שמכר בנו של שר משלם ד' מאות לרבו, לכך כתיב ה' בקר, אמר דוד (תהלים קמג) ואל תבא במשפט את עבדך.ח כל אלמנה ויתום לא תענון, ר' יוסי אומר למה אהב אלהים יתומים ואלמנות אלא שאין עיניהם תלויות אלא בו שנאמר (שם /תהלים/ סח) אבי יתומים ודיין אלמנות לכך כל הגוזלן כאלו גוזל להקב"ה שהוא אביהם שבשמים והוא כועס עליו שנאמר (שמות כב) וחרה אפי והרגתי אתכם, משל לבת מלכים שסרחה על אביה והיו לה

120

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 מפשיט בו בני אדם ועושה אותם ערומים, ועשה בו חמס וגזל וממלא אותו שקר, ומפסיד אוצרו של מלך, כך הקב"ה פותח אוצרות ונותן לבריות מכספו וזהבו שהם שלו שנאמר (חגי ב) לי הכסף ולי הזהב, התחיל עני שהוא לוה מן העשיר נוטל הימנו רבית הורג בו אלמנות אם לוותה ממנו אלמנה הרי הוא דוחקה ליטול הימנה רבית, מבזה בו אביונים אם בקשו ממנו צדקה הרי הוא מדקדק עמהם, והאלהים אומר (משלי יז) לועג לרש חרף עושהו, מפשיט בו ערומים אם חייב לו מנה או יותר נוטל טליתו הימנו ויושב ערום ומתבייש, ועושה בו חמס וגזל שהם מוסרים בידו משכונם והוא

1234567891011121314151617181920