אלמנה

אלמנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9403 מקורות עבור אלמנה. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

ספרי זוטא פרק ל

 לה ר' יהודה אומר אם אין פרנסה אלא מאותו חנות הרי זה יפר. קונם שאני אבא אוכל ואמי אוכלת ואחי אוכלין אינו יכול להפר. קונם שאני טועמת ואוכלת מתאני העיר הזאת מענבי העיר הזאת יביא לה מעיר אחרת מפירות העיר הרי זה יפר:פסוק י(י). ונדר אלמנה וגרושה, יכול כל אלמנה וגרושה במשמע ת"ל אם בית אישה נדרה פרט לשנדרה חוץ לבית אישה אחר שריבה נדרי אלמנה להקם נדרי אלמנה להפר כיצד נדרה שנתארמלה או שנתגרשה משיצאת מרשותו אינו יכול להפר יכול אם לא יצתה מרשותו יהא זכאי להפר אבל אם יצאת מרשותו לא יהא זכאי להפר ת"ל יקום

102

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קי

 ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, יכול בין חסרים ובין שאין חסרים ואל תתמה שהרי הוא אומר +דברים כד יז+ ולא תחבול בגד אלמנה בין עניה ובין עשירה תלמוד לומר +ויקרא יט י+ עני מה עני חסר אף כולם חסרים יכול בין בני ברית ובין שאינם בני ברית תלמוד לומר לוי מה לוי בן ברית אף כולם בני ברית. ואכלו ושבעו, תן להם כדי שבעם מיכן אמרו אין פוחתים לעני בגורן מחצי קב חטים או קב שעורים. בשעריך, מלמד שאין מוציאים אותו מן הארץ לחוצה לארץ אמרו משפחת בית נבלטה היתה בירושלם ונתנו להם שש

103

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצג

 עמכם, מי שהיה עמכם במדבר הוא יהיה עמכם בעת צרה וכן הוא אומר +שמות יד יד+ ה' ילחם לכם ואתם תחרישון. להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, משרפים ועקרבים ורוחות הרעים. [ודברו השוטרים] עד כאן משוח מלחמה מדבר מיכן אילך ודברו השוטרים. [אשר נשא אשה] אפילו אלמנה אפילו שומרת יבם אפילו שמע שמת לו אחיו במלחמה חוזר. [ילך וישב לביתו] הכל שומעים דברי כהן מערכי המלחמה והם חוזרים ומספקים מים ומזון לאחיהם ומתקנים את הדרכים. ודברו השוטרים, יכול דברים אחרים כשהוא אומר +דברים כ ח+ ויספו השוטרים לדבר אל העם מלמד שהם הדברים ומה תלמוד לומר ודברו השוטרים כיון שהתחיל

104

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רטו

 אין לי אלא בזמן שהן שתי נשים אחת אהובה ואחת שנואה מנין אפילו אחת והיא אהובה אפילו אחת והיא שנואה תלמוד לומר אהובה אהובה שנואה שנואה ריבה הכתוב, איזו היא אהובה אהובה לפני המקום שנואה שנואה לפני המקום יכול אין לי אלא אנוסה ומפותה שאינן לו כדרך כל הנשים מנין אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט תלמוד לומר שנואה שנואה ריבה את העריות שהן בלא תעשה ועדין לא ארבה את העריות שחייבין עליהן כרת בידי שמים תלמוד לומר שנואה שנואה ריבה את העריות שחייבים עליהן כרת בידי שמים ועדין לא ארבה את העריות שחייבים עליהן מיתת בית דין תלמוד

105

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רסט

 מותרת לכל אדם אסורה לאחד אסורה לכל אדם הא למדת שאין זה כריתות. אמר רבי אלעזר בן עזריה כריתות דבר הכורת בינו לבינה אמר רבי יוסי הגלילי רואה אני את דברי רבי אלעזר בן עזריה רבי עקיבה אומר וכי במה החמירה תורה בגרושה או באלמנה חמורה גרושה מאלמנה מה אלמנה קלה נאסרה מן המותר לה גרושה חמורה אינו דין שתהא אסורה מן האסור לה הא למדת שאין זה כריתות דבר אחר הלכה ונשאת לאחד והיו לו בנים ממנה ומת ואחר כך נשאת לזה לא נמצאו בניו של ראשון ממזרים הא למדת שאין זה כריתות. בידה, אין לי אלא בידה מנין

106

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רע

 ב) ויצאה מביתו, מלמד שהאשה יוצאה מלפני האיש. והלכה והיתה לאיש אחר, שלא תינשא עמו בשכונה. אחר, כבר קראתו התורה אחר. (ג) ושנאה האיש האחרון, הכתוב מבשרך שאתה עתיד לשנאותה. או כי ימות האיש האחרון, הכתוב מבשרך שעתידה לקוברו אין לי אלא גרושה אלמנה מנין תלמוד לומר או כי ימות האיש האחרון. אם סופנו לרבות אלמנה מה תלמוד לומר גרושה אלמנה מותרת ליבם גרושה אסורה ליבם יכול אף שקלקלה על בעלה לאחר שנתגרשה תהא אסורה לחזור לו תלמוד לומר וכתב לה ספר כריתות ויצאה, היוצאה בגט תהא אסורה לחזור לו ולא שקלקלה על בעלה לאחר שנתגרשה תהא אסורה לחזור לו.

107

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רעא

 ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רעא (ה) כי יקח איש אשה חדשה, אין לי אלא בתולה מנין לרבות אלמנה ושומרת יבם תלמוד לומר ושמח את אשתו מכל מקום אם כן למה נאמר חדשה מי שחדשה לו פרט למחזיר גרושתו ואלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין. לא יצא בצבא, יכול לא יצא בצבא אבל יספק כלי זיין ומים ומזון תלמוד לומר ולא יעבר עליו לכל דבר אי לא יעבור עליו לכל דבר יכול אפילו בנה בית ולא חנכו נטע כרם ולא חללו ארס אשה ולא לקחה תלמוד לומר עליו עליו אינו עובר

108

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רפא

 ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רפא (יז) לא תטה משפט גר, מה אני צריך והלא כבר נאמר +דברים טז יט+ לא תטה משפט ולא תכיר פנים אלא מלמד שכל המטה דינו של גר עובר בשני לאוים ואם היה גר יתום עובר בשלשה לאוים. ולא תחבל בגד אלמנה, בין עניה בין עשירה ואפילו היא כמרתא בת בייתוס. רבי שמעון אומר דברים שאתה חובל באיש אין אתה מחזיר לאשה שלא תהא הולך ובא אצלה שלא להשיאה שם רע סליק פיסקא

109

מדרש תנאים לדברים פרק טו

 בניו ושאלו: ינקש נושה לכל אשר לו: אל יהי לו מושך חסד: יהי אחריתו להכרית: יזכר עון אבותיו אל ה': יהיו נגד ה' תמיד: מפני מה יען אשר לא זכר עשות חסד: ויאהב קללה ותבואהו: וילבש קללה כמדו: ולא עוד אלא שגורם לחרב לבוא לעולם שנ' (שמות כב כא) כל אלמנה ויתום לא תענון: אם ענה תענה אותו וחרה אפי וה' את' בח' דיין שלמונעי צדקה שגורמין לחרב לבוא לעולם: וכל העושה צדקה משתכר בארבעים ושמונה דברים מרחיק עצמו מעשרים וארבע קללות ומידבק בעשרים וארבע ברכות ועליו מפורש בקבלה (ישע' נח ז עד גמירא) הלא פרס לרעב לחמך: אז יבקע

110

מדרש תנאים לדברים פרק כא

 האהובה שנואה השנואה ריבה הכת' אין לי אלא בזמן שהן שתים האחת אהובה והאחת שנואה ומנ' אפלו אחת והיא שנואה ואחת והיא אהובה ת"ל האהובה האהובה השנואה השנואה: איזו היא אהובה ושנואה אהובה לפני המקום ושנואה לפני המקום יכול שאין לי אלא אנוסה ומפותה שאינן לו כדרך כל הנשים מנ' אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ת"ל שנואה שנואה ריבה הכתוב את העריות שהן בלא תעשה מנ' לרבות עריות שחייבין עליהן כרת ת"ל שנואה שנואה ומנ' לרבות שחייבין עליהן מיתת בית דין ת"ל שנואה שנואה יכל אפלו שפחה ונכרית ת"ל כי תהיין מי שיש לו בהן הוייה יצאו אלו

1234567891011121314151617181920