אלמנה

אלמנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9403 מקורות עבור אלמנה. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יז

 כשם שבתפוסה נותן מיד, כך במפותה נותן מיד, תלמוד לומר מהור ימהרנה לו לאשה, מגיד שהוא עושה עליו מהר, ואין מהר אלא כתובה שנאמר +בראש' לד יב+ הרבו עלי מאד מוהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי הנערה לאשה. - מהור ימהרנה לו לאשה. בראויה לו לאשה הכתוב מדבר, להוציא אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לנתין וממזר. - מהור ימהרנה לו לאשה. שומע אני, בין שהאב רוצה ובין שאינו רוצה, תלמוד לומר אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקול כמוהר הבתולות, מגיד הכתוב שאם רצה האב יקיים ואם רצה יוציא; ואין לי אלא

92

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יח

 אני, שנאמר +שם /ישעיה/ מד ה+ זה יאמר ליי' אני וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו ליי' ובשם ישראל יכנה; ליי' אני, ואל יתערב בי חטא, וזה יקרא בשם יעקב, אלו גרי צדק וזה יכתוב ידו ליי', אלו בעלי תשובה, ובשם ישראל יכנה, אלו יראי שמים. כל אלמנה ויתום לא תענון. אין לי אלא אלמנה ויתום, שאר כל אדם מנין, תלמוד לומר לא תענון, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר אלמנה ויתום שדרכן לענות, בהן דבר הכתוב. אם ענה תענה. אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. דבר אחר אם ענה תענה, מגיד שאינו חייב עד שיענה וישנה. - כבר היה

93

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא

 לקחו רבו לא יהא רבו חייב במזונותיהן ת"ל אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו שתי נשים כאן אחת עד שלא לקחו רבו ואחת משלקחו רבו יכול אפלו היה לו ארוסה ושומרת יבם ת"ל ויצאה אשתו עמו אשתו שהיא עמו יצאת זו שאינה עמו. יכול אפלו היתה אשתו פסולה כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ת"ל ויצאה אשתו עמו אשה שהיא ראויה להתקיים עמו יצאת זו שאינה ראויה להתקיים עמו. יכול אפלו נשא אשה שלא מדעת רבו ת"ל הוא. מה הוא מדעת רבו אף אשתו מדעת רבו. יכול יהא מעשה אשתו ובניו ובנותיו שלרבו ודין הוא מה עבד

94

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כב

 בדבר אחת לחיצת ממון ואחת לחיצת דברים. כי גרים הייתם בארץ מצ' אמ' להן אם תופסין אתם אותו לשום גר תופס אני אתכם על שום כי גרים הייתם בארץ מצ' וכן הוא אומ' פן אפשיטנה ערומ[ה ו]גומ'(הושע ב ה).פסוק כא(כא). אלמנה ויתום אין לי אלא אלמנה ויתום מנין לרבות כל אדם ת"ל כל [לא תענו]ן אם כן למה נאמ' אלמנה ויתום ממהר אני ליפרע על ידי אלמנה ויתום יתר מכל אדם שהאשה קובלת לבעלה בין קובל לאביו אבל אלו אין להן מי שיקבלו לו אלא לי בלבד לא תענון מכלל שנא' אם ענה תענה

95

ספרא אמור פרשה ב תחילת פרק ב

 ספרא אמור פרשה ב תחילת פרק ב(א) יאמר אלמנה מה ת"ל גרושה שאילו נאמר אלמנה ולא נאמר גרושה הייתי אומר אלמנה שהיא מותרת לכהן הדיוט אסורה לכהן גדול גרושה שהיא אסורה לכהן הדיוט אינו דין שתהא אסורה לכ"ג אלו כן הייתי אומר אלמנה שהיא מותרת לכהן הדיוט זרעו ממנו חולין גרושה שהיא אסורה לכהן הדיוט יהא זרעו ממנה ממזר ת"ל גרושה ולא יחלל.(ב) או אילו נאמר גרושה ולא נאמר אלמנה הייתי אומר גרושה שהיא אסורה לכהן הדיוט זרעו ממנה חולין אלמנה שהיא מותרת לכהן הדיוט זרעו ממנה כשר תלמוד לומר אלמנה ולא יחלל גרושה ולא יחלל אלמנה להחמיר

96

ספרא אמור פרשה ה

 א"ר שמעון תלמוד לומר ויליד ביתו יאכיל, הם יאכלו, הם אוכלים ואין הבהמה אוכלת, יכול לא תאכל בכרשינים, תלמוד לומר נפש, בלחמו, יצא המת שאין לו לחם.(ז) ובת כהן כי תהיה לאיש זר אין לי אלא לממזר, מנין אפילו ללוי ולישראל תלמוד לומר לאיש זר, מנין אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, תלמוד לומר לאיש, לאיש המאכיל.(ח) והלא דין הוא ומה אם ישראל שאין ביאתו פוסלתה מן הכהונה, ביאתו פוסלתה מן התרומה כהן גדול שביאתו פוסלתה מן הכהונה, אינו דין שתהא ביאתו פוסלתה מן התרומה, לא אם אמרת בישראל שאינו מאכיל אחרות, תאמר בכהן גדול שמאכיל אחרת,

97

ספרא אמור פרשה ו פרק ה

 ספרא אמור פרשה ו פרק ה(א) יאמר גרושה מה ת"ל אלמנה שאילו נאמר גרושה ולא נאמר אלמנה הייתי אומר גרושה שהיא אסורה לכהן הדיוט הרי היא חוזרת אלמנה שהיא מותרת לכהן הדיוט אינו דין שתחזור אילו כן הייתי אומר גרושה שאין לה זרע תחזור אלמנה בין שיש לה זרע בין שאין לה זרע תחזור תלמוד לומר אלמנה וזרע אין לה.(ב) או אילו נאמר אלמנה ולא נאמר גרושה הייתי אומר אלמנה שאין לה זרע תחזור גרושה בין שיש לה זרע בין שאין לה זרע לא תחזור תלמוד לומר אלמנה וזרע אין לה וגרושה וזרע אין לה אלמנה להחמיר עליה

98

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ז

 ספק לא נבעלה לא שמענו מה יעשה לה ת"ל דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש כי תשטה אשתו הרי הכתוב זוקקה שתהא שותה המים המרים לכך נאמרה הפרשה. איש איש, לעשות אשה כאיש דברי ר' עקיבא. כי תשטה אשתו, בראויה לאישות הכתוב מדבר להוציא אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט וכדברי עקביא בן מהללאל אף המשוחררת ואשת גר אמרו לו והרי כרכמית שפחה משוחררת היתה בירושלים והשקוה שמעיה ואבטליון כלשון הזה אמר להם דוגמה השקוה ונידוהו ומת בנדויו וסקלו בית דין את ארונו. ומעלה בו מעל, מעילה על דבר ערוה או מעילה על דבר ממון כשהוא אומר

99

ספרי במדבר פרשת מטות פיסקא קנד

 ספרי במדבר פרשת מטות פיסקא קנד (קנד) ונדר אלמנה וגרושה מן הנישואין אתה אומר מן הנישואין או אינו אלא מן האירוסין הרי אתה דן הואיל ובעולה אין אביה מיפר נדריה ואלמנה וגרושה אין אביה מיפר נדריה. מה בעולה שיצאת מרשות אביה אף אלמנה וגרושה שיצאת מרשות אביה או אפילו נתארמלה מזה וניסת לזה נתגרשה מזה וניסת לזה קורא אני עליה ונדר אלמנה וגרושה לפי שמצינו באלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ת"ל ואם בית אשה נדרה מכל מקום. ואם בית אישה נדרה זו נשואה או אינו אלא ארוסה כשהוא אומר ואם היו תהיה לאיש הרי ארוסה אמורה ומה ת"ל

100

ספרי זוטא פרק ה

 נותנין לעבירה שכר אלא לפי שהיתה אסורה לזרע לשעבר יכול תהא כן לעתיד ת"ל ונזרעה זרע מותרת היא לזרע מעתה:פסוק כט(כט). זאת תורת הקנאות, המקנא יקנא בשילה ובבית העולמים. יכול אף בבמה ת"ל זאת: אשה תחת אישה, מה ת"ל אשה אשה בכל הפרשה לרבות אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין ולעמוני ולמואבי מצרי ואדומי פצוע דכא וכרות שפכה לכותי ולחלל לרבות כל הפסולות שישתו. ר' אלעזר ברבי שמעון אומר אין משקין את הפסולות:פסוק ל(ל). או איש אשר תעבור עליו, איש או איש לרבות כהן והסריס שיקנו והיה בדין

1234567891011121314151617181920