אליהוא

אליהוא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 213 מקורות עבור אליהוא. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

רבינו בחיי בראשית פרשת לך לך פרק טו

 מפחד המלכים. והשני, שהבטיחו בבשורת הבן, והוא שאמר "שכרך הרבה", והיה ראוי לומר שכרך רב, והוסיף שתי ההי"ן כי מבין שתיהן נולד יצחק ה"א בשרה וה"א באברהם, וזו היא הבטחת העוה"ז. והשלישי, הבטחת העוה"ב ממה שהוסיף "מאד" שהוא רמז לעה"ב, כענין שכתוב: (איוב לה, טו) "ולא ידע בפש מאד", כי אליהוא תפשו לאיוב בהיותו כופר בהשגחה והיה אומר לו כי הוא מונה תמיד כל היום יסוריו ומכאוביו, ולא היה יודע המנוחה הרבה המעותדת לצדיקים לעוה"ב. ובעבור שג' הבטחות הללו האחת מפורשה והשתים ברמיזה, ואברהם הלך אחר הנגלה, ולא הבין הרמז הנכלל בדבריו של הקב"ה, על כן הוצרך לשאול "מה תתן

82

רבינו בחיי שמות פרשת בא פרק י

 באור הבקר אחר שעבר הלילה, שאילו התחיל מן הלילה היו המצריים חושבים שהיה הלילה ארוך שעור שלשה ימים, ולא היה בזה פרסום האות, וכדי שיתפרסם אצל הכל לא חלה המכה עד שיוסר חשך הלילה, ונתבאר לכל שהוא יום ואז בא החשך, ומזה תרגם אונקלוס: בתר דיעדי קבל ליליא. וכן באר אליהוא: (איוב לד, כה) "לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו", ר"ל יהפך אור הבקר ללילה וידכאו הרשעים, ואמר (שם, כו) "תחת רשעים ספקם במקום רואים", כלומר הרשעים והם המצריים ספקם תחתם, כלו במקומותם כלשון: "ולא קמו איש מתחתיו" באיזה מקום רואים, כלומר במקום האור.ובמדרש: (שמו"ר יד, א) "וימש חשך",

83

רבינו בחיי ויקרא פרשת אחרי מות פרק טז

 אחר: "כטוב כחוטא", כטוב, אלו בניו של אהרן, כחוטא, זה קרח ועדתו שנחלקו עם משה ונשרפו, שנאמר: (במדבר טז, לה) "ואש יצאה מאת ה' ותאכל" וכו', בניו של אהרן שנכנסו להקריב נשרפו, שנאמר: (ויקרא י, ב) "ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם", הוי אומר "מקרה אחד לכל". ועל זה אמר אליהוא: (איוב לז, א) "אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו", ומה עצים יבשים שהניחו בחייו של עולם הפריחו ועשו פירות ויצאו חיים, בני אהרן שנכנסו חיים ויצאו שרופים, "אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו". זהו שאמר הכתוב: (קהלת ב, ב) "לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה". אמר רבי אחא:

84

רבינו בחיי דברים פרשת כי תצא פרק כה

 בעיני הבריות כאשר לא יחפוץ ליבם, ועל כן ראוי הוא שיקרא בישראל בשם הזה "בית חלוץ הנעל".וצריך אתה לדעת כי הענין הזה חסד המקום על ישראל כדי שיזכו כל הנפשות לאור באור העליון, וכמו שאמרו רז"ל: (סנהדרין צ א) כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב. והענין הזה תמצאנו במליצת אליהוא מפורש שאמר: (איוב לג, כט - ל) "הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר, להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים", יאמר הכתוב: פעמים שלש היא מאירה מאור החיים אשר על פני האדמה כדי להשיבה מני שחת, ומפורש ג"כ מפי הקב"ה בעצמו שאמר לאיוב לקיים דברי אליהוא: (איוב

85

חומת אנך איוב פרק לב

 ממעשיו הטובים אמת וצדק. אבל עם כל זה לפי מדת הדין הגמור לא אפשר אם לא ימצא איזה חטא כחוט השערה והקב"ה אחשיביה לדונו במדת הדין הגמור. וכבר כתב הרב תורת חיים שם דמ"ש ויען ה' את איוב מן הסערה פירושו שדקדק עמו כחוט השערה כמדת החסידים. הוא אשר דיבר אליהוא באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהים דייקא מדת הדין דכלפי מדת הדין שהקב"ה דן בה לצדיקים גמורים וחסידים מי יעמוד ואיך איוב מצדיק עצמו מאלהים מדת הדין כי אין נקי. ואל השלשה ריעי איוב חרה אפו דשויאו איוב רשיעא וירשיעו את איוב והוא שקר כי אינו רשע ח"ו.

86

חומת אנך איוב פרק לד

 במזיד רק מוכרח כי בתחילה בבלי דעת נכשל בשוגג ואחר זה יבא לידי עבירה במזיד ועבירה גוררת עבירה והבא ליטמא פותחין לו והיה מהרהר על זה דכיון שתחלתו שוגג ואחר זה אנוס הוא פטור ויש לתמוה איך הוא יתברך נותן לרשע רע ונפרע ממנו על כל עונותיו. על כן בא אליהוא והן בפיו תוכחות כי לא צדק בזה והיינו דקאמר מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים וכו' כלומר דברי איוב לעו והיו כלא היו כי הוא אמר לא יסכון גבר ברצותו עם אלהים כי אין לו תועלת בעשות רצונו יתברך והכונה דשגיאות מי יבין ואחרי כן גורר המזיד ופורע לו

87

חומת אנך איוב פרק לה

 חומת אנך איוב פרק לההזאת חשבת למשפט וכו'. פירש הרב הגדול מהר"י דוד ז"ל בספר יקרא דשכבי דף ס' המשך כל הפסוקים ותורף דבריו כי אליהוא בא להשיב על דברי איוב שאמר תם ורשע הוא מכלה דאינו דומה למה שאמר אברהם אע"ה האף תספה צדיק עם רשע דאברהם אע"ה דחק ונכנס אולי יבטל הגזרה ויציל כמה נפשות אבל איוב מה בצע בדבריו שאמר אחר מעשה. וז"ש הזאת חשבת למשפט ר"ל האם זאת שאתה טוען נגד ה' ואומר שהוא שוטף צדיקים עם רשעים אתה מחשיב למשפט ר"ל להיות לך טענה לצדק משפטך אדרבא זהו חטא גדול כי הי"ל לומר מה

88

חומת אנך איוב פרק לז

 דף נ"א האריך בזה והביא כמה מאמרי רז"ל בזה ופירשם. ועליהם פירש באורך כמה כתובים מסי' הקודם מפ' מי פקד עליו ארצה עד פסוקים אלו ומה שנוגע לפירוש הכתובים בקצור אמרתי אעלה. מי פקד עליו וכו' שאיוב היה קורא תגר עליו יתברך. שאין בידו עון ולמה יביא עליו יסורין וא"ל אליהוא שאין להרהר אחר מדותיו כי מי האיש החכם אשר בארץ מתחת שיוכל לפקוד על מעשיו יתברך לעמוד בסודם ואפי' ימצא שהוא מרשיע את הצדיק מי יאמר לו פעלת עולה ח"ו שאין יכולת לאדם לבא עד תכונתו יען כי הן אל שגיא בחכמה אין חקר ולא אפשר שנדע ונכיר דרכיו

89

חומת אנך איוב פרק מב

 שאמר איוב שהיה גלגול תרח תהי זאת נחמתי דברא מזכה אבא הוא אברהם שאמר ואנכי עפר ואפר וז"ש ונחמתי על עפר ואפר:כי לא דברתם אלי נכונה. לומר שכל זה בא לו על רוב פשעיו וכל השומע ישחק דאיוב איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע וכמו שכבר אליהוא חרה אפו בשלשת רעיו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב. ובשלמא על איוב כף זכות מכרעת כי אין אדם נתפס על צערו כמו שאמרו רז"ל:וישא ה' את פני איוב. דכיון שהם קנטרו אותו מאד ועם כל זה מחל להם והתפלל עליהם בזה נסתם פי המקטרג עליהם דכשצדיק למטה

90

חזקוני שמות פרשת שמות פרק ד

 עבודה בבכורות לפיכך אמר שלח את בני ויעבדני לפי שהוא בכור.(כג) ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי הרג את בנך בכרך מדה כנגד מדה כאן פרש"י היא מכה אחרונה וכו' וזהו שנאמר באיוב וכו'. הכי גרסינן. ולא גרסינן וזהו שאמר איוב, דהא איוב לא אמרו אלא אליהוא.(כד) ויהי בדרך במלון פסוק זה ראוי להיות דבוק אל ויקח משה את אשתו ואת בניו כמו שלם ישלם שדינו להיות דבוק אל חמשה בקר ישלם תחת השור, אלא ע"י שמסר לו את דבריו בשעת המסע הפסיק בינתיים. ויפגשהו לשון אפגשם כדוב שכול ויבקש המיתו רשב"ג אומר: לתנוק, שנאמר כי חתן דמים

1234567891011121314151617181920