אליהוא

אליהוא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 213 מקורות עבור אליהוא. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

אלשיך איוב פרק לג

 חבירו בהכנעה יתירה וענות צדק, פניו יחורו ויקנא לבו בכשרון שכנגדו ויענה ויאמר לו, כי אתה הצדיק ואני ואשר עמי הרשעים, ובחסדך מחול לי אתה, כי אמת עשית ואני הרשעתי, באופן כי זה הדרך ישכין אור השלום, להיות מהיום ההוא רעים ואהובים אהבת עולם לא תשכח:והן אלה דברי אליהוא ישר על אנשים ויאמר חטאתי, ולא בלבד חטאתי אני, כי אם גם וישר העויתי, כי שכנגדי היה ישר והעויתי אותו, כי הייתי סיבה לענות בי סרה, כי הייתי חוטא ומחטיאו, ואפילו באשר העויתי אותו שיתריס נגדי לא שוה לי, לא היה שוה לי כי עם שדרך אנשים, שאם יחרף איש

72

אלשיך איוב פרק לד

 אלשיך איוב פרק לד(א) ויען אליהוא ויאמר. עם שעודנו מדבר עשה מענה בפני עצמו, להיותו עונה אמריו על ענין אחר מדברי איוב כאשר יבא:ואמר (ב) שמעו חכמים מלי. הנה אין ספק היו לפניו חכמים איוב ורעיו, ויתר יודעים מקשיבים לקול מליו, ועל שני הכתות אמר, על כת החכמים שמעו חכמים מלי, לומר, אם יקשה לאשר הם חכמים לקבל דעתי אשר לא כדבריהם אשר דברו עד כה, על כי צעיר אני לימים ואינו לפי כבודם, אליהם אני אומר שמעו חכמים מלי, לומר, אל תביטו אל האומר אם קטון אם גדול, כי אם שמעו מלי מצד עצמם, ואל היודעים אשר

73

אלשיך איוב פרק לה

 אלשיך איוב פרק לה(א - ב) ויען אליהוא וכו', הזאת חשבת למשפט. האם זאת הטענה שאומר אליך חשבת לאמר לעת משפט, לא יפלא מה שאמרת צדקי מאל שאתה צדיק בדינך יותר מהאל, והטענה היא (ג) כי תאמר לפניו ית' מה יסכן לך, כלומר, מה תועלת יש לך בייסורין ונגעים שבי, שאיני יכול לעשות מצות, שע"י כן הייתי מוסיף כח בפמליא של מעלה כנודע מרז"ל, ולא עוד, אלא שנמשך ע"י חוליי שאחטא בלשוני, ומה אועיל מחטאתי לא לי ולא לך ה', כי אם אדרבה מתיש כח, וזהו כי תאמר כו' ומה כו', והנה על זאת (ד) אני אשיבך מלין

74

אלשיך איוב פרק לו

 לה שחר, כי אם שהכל הוא מאתו ובידו יתב', והוא המשגיח ומפליא לעשות, הוא הנותן כח בעב לקבל המים בתוכו כבתוך נוד, והוא המריק על הארץ עיר ועיר מדינה ומדינה, ככתבה בספר כתב על כל עיר ממלכה וממלכה בשעת הכושר, אשר לכל אחד לפניו ית':והן כל אלה דברי אליהוא על פי חמש קושיות אשר על הדעת הנפסד ההוא, ויביאם א' א'. ובראשון היחל ואמר, כי יגרע נטפי מים כו' לומר, מאשר יגרע וימנע נטפי מים שיש נשיאים וגשם אין, ולא יימסו ויטיפו מיד על הארץ בטבעו, מזה אני גוזר כי יזוקו מן השמים מטר לאדו, אך לא שהאד עצמו

75

אלשיך איוב פרק לז

 כללות העולם לקיימו. עוד רביעי, ידענו מרז"ל במדרש רבה כי במתן תורה שכל ישראל שמעו כל דבור ודבור, כל אחד ואחד שמע לפי כחו, והענין כי אין ספק שלא הוכנו כל ישראל במדרגה אחת, ועל כן גם שכולם שמעו כל אחד בא לו ממדרגת השגתו:ונבא אל הענין, אמר אליהוא הנה הגדתי כי כל העולם השפל מתנהג בהשגחתו ית' כאשר סיפר מענין הגשמים, אמר עתה הנה ממאמרי אלה אפשר יצא עתק מפיכם לדבר ולומר, כי אם כן איפוא נמעט חלילה מגדולת רוממותו ית', כ"א רם ה' איך שפל יראה בגשמות העולם הזה, על כן בא ויאמר הביטו וראו גדולת איכותו

76

אלשיך איוב פרק לח

 וזה ק"ו עצום מאד, אם לשער אחד שהבל הוא בערך כל כללות האדם משגיח הוא ית', מה גם עתה בכל האדם, ולא עוד אלא שהוא דומם וחומרי מותר ופסולת שבגוף, כי ממנו נקח ראיה אל כל הדברים החומריים ופרטיים שתחת כל השמים:ונבא אל הענין, והוא, כי אחר שהפליג אליהוא להביא ראיה על השגחתו ית', באדם החומרי ועל הארץ מתחת, בא האלקים ויבא לאיוב ראיה מניה וביה, בדברו עמו מבין שערות ראשו, פרטית ועצומה מכל יתר ראיות והוא משלש בחינות. א', שמורה כי גם שם יש השראת שכינה. ב', לרמוז לו ענין השער שמשגיח הוא ית' בו לתת לו מזון

77

אלשיך קהלת פרק ג

 הנה לפניך דרך משל איש צדיק תמים ולא תמוש רעה מביתו לפי מזלו, ובכל אשר נגזר עליו במזלו על פיו יהיה לו כל ריב וכל נגע, ואיך תצדק שפיטת מזלו עם מעשיו, וכן איש רע ובליעל בעיני אלהים ואדם וירכתי ביתו מלאים כל טוב לפי מזלו. אך תשובת הדבר במאמר אליהוא לאיוב כי גם ההשגחה איננה על האדם לפי מעשיו של עתה הפעם, כי אם לפי הראוי אליו מהפעמים הראשונים, ויש צדיק לוקה על הקודם ויש רשע אוכל זכות הקודם. וכמאמרנו על מאמר רבותינו ז"ל (ברכות ז א) צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו צדיק בן רשע

78

אלשיך קהלת פרק ח

 שאחשוב שהכוונה היה שאל הגלגול הראשון קורא אב לנמשך ממנו ובא בפעם שנית, וזהו צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק, כי נפשו בפעם הראשונה לא חטאה ובאה להשלים איזה דבר. צדיק ורע לו צדיק בן רשע, שהיה רשע בפעם הראשונה ועתה ממרק חלאת נפשו אשר הוטמאה בראשונה. והן הן תנחומי אליהוא לאיוב באמור אליו אל יתמה אם צדיק הוא ורע לו, כי הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר (איוב לג כט), ועתה אפשר ממרקין חלאת טומאתו שבראשונה. וכן על דרך זה רשע ורע לו שהוא על מה שחטא בראשונה, שאם לא כן היו מאריכין לו עד ישוב

79

אלשיך קהלת פרק יב

 אומר כי זכר כל המעשים לפניך בא וכו'. והוא, כי בבוא משפט איש לפניו יתברך צריך לחזר אחרי ספרי מתים רבים, כי לא ידון האדם על מעשיו של עכשיו בלבד כי אם על פי מעשיו שבכל גלגוליו שקדמוהו כר' שמעון בר יוחאי כנודע, כי זאת היתה נחמת איוב על ידי אליהוא כי צרתו היתה לו על מה שקדם בגלגולו, וההקש בזולתו שייטב להם על גלגולו הראשון. ועל כן צריך בראש השנה לפתוח גם ספרי המתים. והוא מאמר סדר תפלתנו כי זכר כל המעשים לפניך בא להפקד כל רוח ונפש. וזה יאמר, אל תתמה איך יהיה איש שישתלם בכל אבריו, כי

80

רבינו בחיי בראשית פרשת בראשית פרק ג

 שכבת זרע שאינו קולט בג' ימים אינו קולט, ויום קליטה מן המנין.(יז) אשר צויתיך לאמר. הוצרך להוסיף "לאמר", כלומר שהיה לך להזהיר אפילו על הבהמה ועל החיה שלא יאכלו ממנו, ואתה בעצמך אכלת.(יט) ואל עפר תשוב. הכונה הוא בסוד הכתוב שהזכיר אליהוא על תשובות באנשי און, והמשכיל יבין. וזהו שאמר במדרש: (ב"ר כ, כו) ואל עפר תשוב, תבא אין כתיב כאן אלא "תשוב", מכאן רמז לתחיית המתים, שכבר הזכיר "עד שובך". ואפשר לומר, "ואל עפר תשוב" שירמוז לאותו שעתיד לומר "ואנכי עפר ואפר".(כ) ויקרא האדם שם אשתו חוה. ע"ד הפשט, מלת "חוה" פירושה מדברת, מלשון: (איוב טו,

1234567891011121314151617181920