אליהוא

אליהוא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 213 מקורות עבור אליהוא. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

אלשיך ויקרא פרשת אמור פרק כג

 אין לו עונות למרק בייסורין. אך כשהוא בן רשע, שהוא כי היתה נפשו מטומאה בגלגול הראשון, אז רע לו למרק אשר חטא בגלגול ההוא. וכן רשע בן צדיק, שהוא כי היתה גלגולו הראשון צדיק, אוכל מהראשון. מה שאין כן כשגם בתחלה היה רשע שעתה מתמרק בייסורין. והוא מה שבו פייס אליהוא את איוב מתלונת צדיק ורע לו, באמור אליו (איוב לג כט) הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר, כי עתה היה ממרק עונות גלגולו הראשון. הנה ממוצא דבר הלזה כי בבואו יתברך לדון את איש מאישי ישראל כצדיק כרשע, צריך להביא את כל מעשה כל גלגוליו אשר

62

אלשיך תהלים פרק יט

 כי פתי יהיה, ותהיה עדותו כמקרא שכתוב (דברים ו ז) ושננתם לבניך שאמרו רבותינו ז"ל (קידושין ל ב) כי נעשים דברי תורה כחצים שנונים חדים, כך מחדדין את האדם, ואם כן אמור מעתה כי איזה הדרך תחכים פתי, אם לא כי תדבק בנפש האדם כי מאיכותה היא והיא תחכמנו, כמאמר אליהוא (איוב לב ח) אכן רוח היא באנוש ונשמת ש - ד - י תבינם:או שיעור הכתוב על דרך זה, עדות ה' נאמנה אשר העיד באומרו (ירמיה כג כט) הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע, כי משם אמרו מאמרם שאם אבן הוא נמוח ואם ברזל הוא מתפוצץ, לתקן

63

אלשיך תהלים פרק צב

 עדי עד. או יאמר בפרוח רשעים בנכסים כמו עשב, ויציצו שהוציאו ציץ הם הבנים שהצליחו גם בבנים, הוא להשמדם עדי עד לנכות זכיותיהם:(ט) ואתה מרום לעולם ה'. הנה יפול לב אדם על קושי אחד, לומר כי הלא מרגלא בפומא דגדולי עולם שהחוטא פוגם למעלה, ומקרא מלא דבר אליהוא אם חטאת מה תפעל בו (איוב לה ו), אך האמת הוא כי בו יתברך חלילה לפגום, כי אם ענין מאמר התורה צור ילדך תשי (דברים לב יח), שעל ידי עוונות בלתי מקבלת השכינה שפע רב טוב מלמעלה והוא תשות מעין דדי המינקת שבאין יונק יותשו דדיה כי לא יבוא חלב בהם,

64

אלשיך משלי פרק ג

 מעותד לכל איש ראה ויכונן השמים ויסדרם, באופן שיגזור המזל על פי כוננות השמים, מה שראוי להם על פי מעשה כל איש ואיש, והאיש שעל פי מעשיו יאות להעשיר, מאז הכינו יבא במזל עושר וההקש בהפכו, כי לפי מעשהו עתה או לפי הגילגול הראשון כאשר קרה לאיוב, כי בזה ניחמו אליהוא כנודע. וזה יהיה ענין לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, לומר, בל יאמר איש אני ארבה זכות ואעשיר, שלא בזכות תליא מילתא אלא במזלא, אשר סידרו לו מהשמים על פי דעת עליון, ע"י בחינותיו כי אל דעות ה', או על הגילגול הקודם, או כי ידע הוא ית' כי העושר

65

אלשיך משלי פרק י

 ולא בנך, כי הלא ביצחק יקרא לך זרע, אך בנך הבא מן השפחה קרוי בנה, וא"כ תוגת כסילותו אליה תתייחס ולא אליו כי לא בנו הוא, וזהו ובן כסיל וכו' זה ישמעאל:עוד פירשו רז"ל ישמח אב על האב שבשמים, ועל פי דרכם אפשר לנו לומר, בא ללמד דעת אליהוא בן ברכאל באומרו אם צדקת מה תתן לו וכו', אם חטאת מה תפעל בו כו', והוא בשום לב אל מאמרי רז"ל, כי החוטא כביכול כמתיש כח עליון שנ' צור ילדך תשי, וכן מאמר חכמי האמת שנקרא פוגם או קוצץ חלילה, והלא כמו זר נחשב ונגד מאמר אליהוא האומר, אם חטאת

66

אלשיך משלי פרק כא

 כי איך יתלה הכל במזל, והלא אין לאל יד המזל לחייב על איש חיוב החלטי, כי הלא ארז"ל שביד כל אדם להמלט מגזרתו, והאי דבמאדים דלהוי אשיד דמא יוכל לתקון, שיעשה עצמו מוהל או מקיז דם וההיקש בשאר כמז"ל בגמרא:אמנם לבא אל אשר הורונו מן השמים, נתעורר בדברי אליהוא בן ברכאל אל איוב, באמור אליו הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש וכו', לאמר לו אל יקוץ בתוכחתו, כי גם כי בפעם הזאת צדיק אתה עונותיך שבפעם הראשונה הטו ייסוריך אלה, והלא כמו זר נחשב, כי אמר איוב יאבד יום אולד בו ויקלל את יומו, כי גבר כאיוב לא

67

אלשיך משלי פרק כה

 כי מעין נרפש כו' והוא מאמרם ז"ל שאמר לו הוא יתברך למשה צדיק ורע לו צדיק בן רשע, רשע וטוב לו רשע בן צדיק:והנה כל חלקי המאמר מבוארים אצלנו לבד מכוון מאמרנו בב' חלוקות אלו בקוצר, הוא כי לא על אב החומרי ידבר רק על הנפש, והוא מאמר אליהוא אל איוב כי בזה השקיט תלונתו, כי אמר אליו אם צדיק אתה הנך לוקה באשמת נפשך אשר חטא בגלגול הראשון, כדעת רשב"י כי פעמים שלש עם גבר, וזה מאמרו על איוב חרה אפו על צדקו נפשו, לומר שאם הוא צדיק נפשו בלתי צדקת מצד עצמה, ובשלשת רעיו חרה וכו', כי

68

אלשיך איוב פרק ט

 אני לא אדע נפשי כו'. הנה יראה היותו מסתפק בענין הגלגול, שאמר תם אני ולמה לקיתי לא אדע נפשי, אם היא חייבת מן הגלגול הקודם, ועל כן אמאס חיי שאחיה לסבול גופי מה שלא חטא, וטוב טוב היה שתצא נפשי ותדון לבדה בגהינם על חטאתיה, וינוח הגוף שלא חטא, אך אליהוא הניח דעתו באמור לו ענין זה באופן נתיישבה דעתו, שאמר לו, הן כל אלה יפעל אל, שאמר לו אל יעלה על דעתך שהגוף הזה הסובל יאבד, והרוח תשוב אל הגוף הראשון בתחיית המתים, כי אם שהן כל אלה יפעל אל, בבחינת שהוא פעמים שלש, ובכולן היא עם גבר

69

אלשיך איוב פרק יג

 יז) שמעו שמוע מלתי כו'. הנה רצה לערוך ויכוח לפניו ית' בחקירה שכלית, על פי שרשי חכמת האמת כדעת חז"ל נוגע אל ענין סוד הגלגול וסוד הבא מיבמה, כי גם שלא הושרש בסוד הגלגול בפרט אל הנוגע אל עצמו להיות ודאי מגולגל, ושהוא ממי שהיה ראוי אל ייסוריו עד שבא אליהוא והעמידו על האמת בעצם, עכ"ז לא נעדר ממציאות החכמה לפחות לחוש אל מציאות הגלגול, כי איש חכם גדול היה ולא יבצר ממנו לתת אל לבו אולי נפשו מטומאה בפעם אחרת, כמאמרו למעלה תם אני לא אדע נפשי כו', ושעל כן בא לקבל תוכחות על עון הפעם ההיא, אך היה

70

אלשיך איוב פרק לב

 כן קרה לרעי איוב כי כל תשובתם עד כה לא היו רק שהוא צדיק בעיניו אבל לא בעיני המקום, וכעת נלאו וישבתו מפאת היות ענות את איוב, כי הוא צדיק בעיניו שבתו מהיות עדיין אומרים כן וזהו מענות את איוב כו':(ב) ויחר אף אליהוא וכו'. הנה מהנראה כי טענת אליהוא שערבה לו לאיוב היא, כי אם הוא צדיק, נפשו היתה חייבת מהגלגול הא', וזה יאמר באיוב חרה אפו על צדקו נפשו, שחשב שגם נפשו היתה צדקת מצד עצמה, שאל"כ למה לקה גוף זה על מה שחטאה בראשון:(ג) ובשלשת רעיו חרה אפו על שעם שלא מצאו מענה לא

1234567891011121314151617181920