אליהוא

אליהוא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 213 מקורות עבור אליהוא. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר כי נר מצוה ותורה אור

 אני רואה בילד הזה, שיצא ממנו אור תורה לעולם, או בן שיעמוד ממנו. צחק ילד ההוא, ואמר, רבותי, אומר לפניכם דבר אחד.[אות תשלג] פתח ואמר, צעיר וגו': פתח ואמר, צעיר אני לימים ואתם ישישים על כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם. במקרא הזה העירו עמודי עולם. אבל אליהוא, שכתוב בו, ממשפחת רם, העירו, כי בא מזרעו של אברהם. ויפה הוא. אבל אליהוא היה כהן ומזרע יחזקאל הנביא היה, כי כתוב כאן, בן ברכאל הבוזי, וכתוב שם, יחזקאל בן בוזי הכהן.[אות תשלד] ואי תימא בגין וכו': ואם תאמר בשביל שכתוב בוזי, בוז משפחות היה, אינו כן, כי חזר ואמר

42

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת קרח מאמר אל אלקי הרוחות

 אפים הוא לצד הזה. וע"כ כתוב, אל אלקי, אל ז"ש ואל זועם בכל יום, שהוא המלכות, אלקי הרוחות, הוא מקום צרור הנשמות של העולם, וכל הנשמות עולות שמה, ומשם באות. שהוא המלכות.[אות טו] רבי יהודה פתח וכו': רי"פ שמעו חכמים מלי ויודעים האזינו לי. מקרא זה אמרו אליהוא. בוא וראה, מה כתוב, ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וגו'. כי הם היו אומרים דברים, ואיוב לא היה מתנחם מהם. מכאן למדנו, מי שבא לנחם את האבל צריך ליסד דברים בתחילה שיהיו ראוים לנחמו. כי החברים של איוב אמרו דברי אמת אבל לא לנחם אותו, משום שצריכים

43

רש"י איוב פרק א

 עוץ בכורו מבני נחור (בראשית כב):והיה האיש - אע"פ שהוא לשון עתיד כן דרך לשון עברית ולשון מליצתו והווה האיש ההוא גדול מכל בני קדם בני ארץ המזרחי שארם במזרחו של עולם הוא שנאמר (במדבר כג) מן ארם ינחני בלק מהררי קדם, דבר אחר עוץ זה איוב, בוז זה אליהוא בן ברכאל הבוזי והרי הוא שאמר איוב (לקמן /איוב/ לא) ובוז משפחות יחתני זה הוא ממשפחתי שמחתה דברי והיינו דאמרי אינשי מיניה וביה אבא ליזיל ביה נרגא, ד"א בארץ עוץ בארץ שנוטלין ממנו עצות רעות על הקב"ה שנא' (בראשית י) מן הארץ ההיא יצא אשור ומה עצה נטלו שהיו אומרים

44

רש"י איוב פרק יג

 דין של מעלה ודין של מטה ואם באחת תבוא למשפט אז מפניך לא אסתר אם בדין של מעלה אני אומר חטאתי מכסה פשעיו לא יצליח וגו' (משלי כח) ואם בדין של מטה אף אנכי לא אודה כסוי חטאה ל"ש (סא"א):(כא) כפך מעלי הרחק - כפייתך כמו שהשיבו אליהוא ואכפי עליך לא יכבד (לקמן /איוב/ לג) ויש פותרים כפך כלומר ידך וקשה לי לאומרו כי לא מצינו כף לרעה כי אם להגן כמו ושכותי כפי (שמות לג):(כד) פניך תסתיר - לראות את דרכי יושרי:(כה) תערוץ - תפחיד:(כו) מרורות - סרבניות אשר מריתי פיך אתה כותב ולא הטובות שפעלתי:(כז) בסד - בלשון

45

רש"י איוב פרק כז

 רש"י איוב פרק כז(א) ויוסף - עמדו ריעיו מענות כאשר הוכיחם אליהוא כי עמדו ולא ענו עוד (לקמן /איוב/ לב):(ב) חי אל - שבועה היא כי באמת הסיר את משפטי ומכאן דרש ר' יהושע שמאהבה עבד איוב את המקום אין אדם נודר בחיי המלך אלא א"כ אוהב את המלך:(ה) אם אצדיק אתכם - אם אומר הדין עמכם לחייבני:לא אסיר תומתי - לא אודה לדבריכם לומר שאיני תם:(ו) בצדקתי החזקתי - לומר שאני צדיק:לא יחרף לבבי - אותי מימי מכל דרך ומדה שנהגתי בימי ועל כרחו יהי כרשע אויבי:(ח) כי מה תקות חנף - כי למה אהיה רשע וגזלן מה סופו

46

רש"י איוב פרק לב

 רש"י איוב פרק לב/(א)/ (מענה אליהוא):(ב) ממשפחת רם - אברהם שנאמר האדם הגדול בענקים (יהושע יד) זה אברהם:מאלהים - יותר מן המקום:(ג) וירשיעו את איוב - זה אחד מן המקראות שתקנו סופרים את לשון הכתוב וירשיעו כלפי המקום בשתיקותם היה לו לכתוב אלא שכינה הכתוב וכן וימירו את כבודם בתבנית שור כבודי הי' לו לכתוב אלא שכינה הכתוב וכן ואל אראה ברעתי (מדבר /במדבר/ יא) ברעת' היה לו לכתוב אלא שכינה הכתוב וכן הרבה מקומו' בספרי ובמסורת הגדול':(ד) חכה - המתין:כי זקנים המה ממנו לימים - האחרים לכן חדל לו עד ששתקו הם, (מענה אליהו):(ו) זחלתי - יראתי:(ח

47

רש"י איוב פרק לה

 רש"י איוב פרק לה/(א)/ (מענה אליהוא):(ב) הזאת חשבת למשפט - שהוא משפט הבריות כנגד יוצרם אשר אמרת צדקי משל הבורא:(ג) כי תאמר מה יסכן לך - דרכי יושר:מה אועיל - בצדקתי יותר מחטאתי:(ד) ואת רעיך עמך - ששתקו על דבריך:(ה) הבט שמים - ואחרי שהוא גבוה ואתה נמוך ואין לו תועלת ברשעך וצדקך למה תתפאר אליו בצדקך:(ח) לאיש (אשר) כמוך - יוכל ויועיל רשעך וצדקתך, ראה רשעים רבים אשר:(ט) מרוב עשוקים - שהם עושקים יזעיקו את הבריות לפניו וישועו עניים מזרוע רבים העושקים אותם:(י) ולא אמר - הרשע:איה אלוה עושי - לירא מפניו:נותן זמירות - כמו כרמך לא תזמור

48

רש"י איוב פרק לו

 רש"י איוב פרק לו(א) ויוסף אליהוא - ראיתי בטעמי רבי משה הדרשן שלפיכך אמר ג' מענות כנגד ג' ריעי איוב וזה רביעי לפיכך נקרא תוספת:(ב) כתר לי זעיר ואחוך - כולו ל' ארמי הוא הוחל לי מעט ואגידך, כתר ל' הוחל כאשר תירגם יונתן ולתורתו איים ייחלו (ישעיה מב) יכתרון:לאלוה - לבאים במקומו:(ד) תמים דעות עמך - הנה אתחיל עתה לדבר עמך שאתה סבור שדעתך שלימה:(ה) הן אל כביר - בחכמה וברחמים:ולא ימאס - עני:כביר כח לב - הוא להתנקם לפיכך לא יחיה רשע:(ז) לא יגרע מצדיק עיניו - עד אשר עם מלכי' יושיבם:(ח) ואם אסורים - ואם תראה צדיקי'

49

רש"י איוב פרק לז

 אומר מפיו:כי יבולע - יגלה אליו מיד, כמו פן יבולע למלך (ש"ב =שמואל ב= יז) יגלה, ורבותינו פירשו היסופר כל שבחו לו:כי אדבר - כי נדבר בו ובגבורתו, אם אמר איש, לספרם כולם:כי יבולע - ממקומו:(כא) ועתה לא ראו אור - בסוף דבריו אל אליהוא חזר לקנתר אותן שלשת ריעי איוב על לא מצאו מענה ואמר ועתה שלשת ריעיך אלה שהיה להם להשיבך כל דברים אלו שאמרתי לך, לא ראו אור נעשו המה כנפלים אשר לא ראו חכמה:בהיר הוא בשחקים - דומה לבהירים בהירים הנראים בשחקי' להוריד גשם:ורוח עברה - ורוח בא ומטהרתן ומעבירתן ואין מטר יורד כך הוא דוגמא

50

רש"י איוב פרק מב

 את העולם שנאמר (שם /איוב ט'/) אם שוט ימית פתאום וגו' ואם הוסיף לדבר מפני קושי יסורין אשר כבדו וחזקו עליו דבר אבל אתם פשעתם על אשר הרשעתם אותו לאמר (לעיל /איוב/ ד) הלא יראתך כסלתך והתחזקתם אותו בחזקת רשע ולבסוף הייתם משותקים ומנוצחים לפניו והיה לכם לנחמו כאשר עשה אליהוא ולא די לאיוב בצרתו ויסוריו כי גם הוספתם על חטאתיכם פשע להקניטו:(ח) והעליתם עולה בעדכם - למען שתתרצו ותתפייסו לפני ובלבד אשר עבדי איוב יתפלל עליכם אשר אסלח לחטאתיכם ולפשעיכם לא אזכר עוד:כי אם פניו אשא - שהרי פניו אשא לקבל תפלתו הרי אם כמו אשר וכן עד אם

1234567891011121314151617181920