אליהוא

אליהוא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 213 מקורות עבור אליהוא. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת תזריע פרק יג

 לח כה), אמר ר' יהושע בן לוי מה פירוש של מי פלג לשטף תעלה, שטף קורין אותה שערה, מלמד שכל שערה ושערה שיש באדם הקב"ה בורא לה מעיין, לפיכך איוב קורא ואומר בשערה ישופני [והרבה פצעי חנם] (שם ט יז), על חנם הביא עלי את כל היסורין האלו, אמר לו אליהוא חס ושלום חלילה לאל מרשע ושדי מעול, כי פעל אדם ישלם לו (שם לד יא), הכל מן הקב"ה אמת, ובמדה הוא מביא, והכל במשפט, שנאמר כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירום (תהלים עה ח), אמר הקב"ה לאיוב אפילו השער שעליך מעין עשיתי לו ומדה נתתי לו, שנאמר מי

32

פתרון תורה פרשת וזאת הברכה

 עשו, ועשו מבני יצחק היה ובן בנו של אברהם היה, ופארן הוא מושב ישמעאל בנו של אברהם והק' הודיע להם יום מתן תורה והראה להם נס כדי שישמיעם צדקת תורתו, כדי שלא יהיה להם פתחון פה ביום הדין, שיאמרו כי אנחנו מזרעו של אברהם והק' לא השמיענו צדקת תורתו וכך אליהוא אומ' כנגדו, ויגל אוזנם למוסר ויא' כי יש' מאון, ושמעו בשמיעת האוזן, שנ' יודוך ה' כ' מל' ארץ וג' ולא שמעו בשמיעת הלב ולא קיבלו ועתיד הק' להנקם מהם בזה הדבר, שנ' ועשיתי באף ובחמה וג', זה דרך פירוש חכמים ונהאונדי. אבל יש [עמוד 330] טעם אחר, ה' מסיני

33

ילקוט שמעוני תורה פרשת בלק

 צריכה להפקד, מיד ילדה מלכה גם היא, ילדה מלכה בנים אין כתיב כאן אלא גם היא, שכשם שהיתה שרה עקרה ונפקדה כך מלכה נפקדה, ואמרו רבותינו כל נביאי אומות העולם מן מלכה עמדו שנאמר את עוץ בכורו זה איוב שנאמר איש היה בארץ עוץ איוב שמו, את בוז אחיו זה אליהוא בן ברכאל הבוזי, ואת קמואל זה בלעם ולמה נקרא שמו קמואל שקם כנגד אומתו [של אל] זהו שאמר בלעם לבלק אילולא הם לא היינו בעולם (וכך באנו לפרוע מן ארם):מה אקב לא קבה אל [כג, ח]. בשעה שהיו ראויין להתקלל לא נתקללו אלא בשעה שנכנס יעקב לקבל את

34

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בא

 חוקר, ולכל בשרא בגין דאית קץ אחרא ואקרי (דניאל יב) קץ הימין ודא איהו קץ אחרא מסטרא דשמאלא דאיהו חשך ועל דא אתייהיב ליה רשו בעצמו ובשרו, ותסיתני בו לבלעו, אי הכי לאו בדינא הוה אלא במימר ההוא מקטרגא דאסית ליה ואסטי ליה אלא כלא בדינא הוה והכי אמר לו אליהוא (איוב לד) כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימציאנו והכי הוה כמה דאתמר, כמה דאיהו גזר הכי אתגזר עליה והאי דאמר ותסיתני בו לבלעו חנם, ותסיתני לבלעו לא כתיב אלא ותסיתנו בו ביה קיימא בדעתיה דאיהו חשיב דהא תסיתני כמה דאמר (שם י) ועל עצת רשעים הופעת (אמר

35

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 ביה רבי יוסי אמר ודאי אנא חמינא בהאי רביא דנהורא דאורייתא יפוק לעלמא מניה או ברא דיוקים מניה, חייך ההוא רביא ואמר רבותי אימא קמייכו חד מלה, פתח ואמר (איוב לב) צעיר אני לימים ואתם ישישים על כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם, האי קרא אתערו ביה עמודי עלמא, אבל אליהוא דכתיב ביה ממשפחת רם אתערו דהא מזרעא דאברהם קאתא ושפיר, אבל אליהוא כהנא הוה ומזרעא דיחזקאל נביאה הוה כתיב הכא בן ברכאל הבוזי וכתיב התם (יחזקאל א) יחזקאל בן בוזי הכהן, ואי תימא בגין דכתיב בוזי (איוב לא) בוז משפחות הוה, לאו הכי, הדר ואמר ממשפחת רם עלאה על

36

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת קרח

 ובכל אתר נפילת אנפין לההוא אתר הוי, ועל דא אל אלהי, אל הדא הוא דכתיב (תהלים ז) ואל זועם בכל יום, אלהי הרוחות דאיהו אתר צרורא דנשמתין דעלמא וכל נשמתין תמן סלקין ומתמן אתיין, (נ"א תמן אתחזיין), רבי יהודה פתח (איוב לד) שמעו חכמים מלי ויודעים האזינו לי, האי קרא אליהוא אמרו, ת"ח מה כתיב (שם לב) ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וגו', דהא אינון הוו אמרין מלין ואיוב לא הוה אתנחים עלייהו, מהכא אוליפנא מאן דעאל לנחמא לאבל בעי ליסדא מלין בקדמיתא [דף קעז עמוד א] דהא חברייא דאיוב הוו אמרי מלי קשוט אבל לנחמא

37

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בא מאמר ויהי היום- ויבא גם השטן בתוכם

 ולכל בשרא, בגין דאית קץ אחרא, ואקרי קץ הימין, ודא איהו קץ אחרא, מסטרא דשמאלא, דאיהו חשך. וע"ד אתיהיב ליה רשו בעצמו ובשרו.[אות יז] ותסיתני בו לבלעו. אי הכי, לאו בדינא הוה, אלא במימר ההוא מקטרגא, דאסית ליה, ואסטי ליה. אלא, כלא בדינא הוה, והכי אמר לו אליהוא, כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימציאנו. והכי הוה כמה דאתמר, כמה דאיהו גזר, הכי אתגזר עליה.[אות יח] והאי דאמר ותסיתני בו לבלעו חנם, ותסיתני לבלעו לא כתיב, אלא ותסיתני בו, ביה קיימא בדעתיה, דאיהו חשיב דהא תסיתני, כמה דאמר ועל עצת רשעים הופעת. כגוונא דא, ויפתוהו בפיהם ובלשונם

38

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר כי נר מצוה ותורה אור

 יוסי, אמר, ודאי אנא חמינא בהאי רביא, דנהורא דאורייתא יפוק לעלמא מניה. או ברא דיוקים מניה. חייך ההוא רביא, ואמר, רבותי אימא קמייכו חד מלה.[אות תשלג] פתח ואמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם. האי קרא אתערו ביה עמודי עלמא. אבל אליהוא דכתיב ביה ממשפחת רם, אתערו, דהא מזרעא דאברהם קאתא. ושפיר. אבל אליהוא כהנא הוה, ומזרעא דיחזקאל נביאה הוה, כתיב הכא בן ברכאל הבוזי, וכתיב התם יחזקאל בן בוזי הכהן.[אות תשלד] ואי תימא בגין דכתיב בוזי, בוז משפחות הוה. לאו הכי, הדר ואמר ממשפחת רם, עלאה על כלא. אמאי אקרי בוזי.

39

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת קרח מאמר אל אלקי הרוחות

 חסר וא"ו. ובג"כ אילנא דמותא הוא, ובכל אתר נפילת אנפין לההוא אתר הוי. וע"ד אל אלהי, אל: הה"ד ואל זועם בכל יום. אלהי הרוחות, דאיהו אתר צרורא דנשמתין דעלמא, וכל נשמתין תמן סלקין, ומתמן אתיין.[אות טו] רבי יהודה פתח, שמעו חכמים מלי ויודעים האזינו לי. האי קרא אליהוא אמרו. ת"ח, מה כתיב ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וגו'. דהא אינון הוו אמרין מלין, ואיוב לא הוה אתנחים עלייהו. מהכא אוליפנא, מאן דעאל לנחמא לאבל, בעי ליסדא מלין בקדמיתא, (דף קע"ז ע"ב) דהא חברייא דאיוב הוו אמרי מלי קשוט, אבל לנחמא ליה לאו, בגין דבעי מלין

40

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בא מאמר ויהי היום- ויבא גם השטן בתוכם

 קץ הימין, שהוא בקדושה, וזה שבכאן הוא קץ אחר מצד השמאל, שהוא חשך. וע"כ ניתן לו רשות לפגוע בעצמו ובבשרו.[אות יז] ותסיתני בו לבלעו חנם: שואל, אם כן לא בדין נענש, אלא מחמת דיבורו של המקטרג שהסיתו והטה אותו. ומשיב, אלא הכל היה בדין, וכן אמר לו אליהוא, כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימציאנו. וכן היה, כמו שאמרנו, כמו שהוא גזר על ישראל אצל פרעה, כך נגזר עליו.[אות יח] והאי דאמר ותסיתני וכו': ומה שאמר, ותסיתני בו לבלעו חנם, התשובה היא, שלא כתוב ותסיתני לבלעו, אלא ותסיתני בו, בו הוא כך, בדעתו, שהוא חושב, כי תסיתני,

1234567891011121314151617181920