אליהוא

אליהוא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 213 מקורות עבור אליהוא. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

מדרש תנחומא (בובר) פרשת אחרי מות

 הזה יכפר עליהם לטהר אתכם (ויקרא טז ל), ומנין שמיתת צדיקים מכפרת, שנאמר ויקברו את עצמות שאול וגו' ויעתר אלהים לארץ אחרי כן (ש"ב =שמואל ב'= כא יד).[יא] וידבר ה' אל משה אחרי מות. זש"ה אף לזאת יחרד לבי (איוב לז א), [מי אמר הפסוק הזה אליהוא אמרו], אליהוא היה צופה האיך בניו של אהרן נכנסין להקריב ויוצאין שרופין, ותמה ואומר אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו, מה ראה לומר כך, אלא בשעה בשעה שנתפקפקה (פי' שנחלשה) הכהונה ביד אהרן, מה כתיב שם וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד וגו' (במדבר יז כא)

22

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת משפטים

 רוצה עניות או יסורים א"ל אני מקבל כל היסורים שבעולם ולא עניות היאך אעמוד על המקח בשוק ואין בידי פרוטה, מיד ויצא השטן את פני ה' ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו, התחיל צווח מי יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד תכונתו (איוב כג), כנגד מדת הדין, א"ל אליהוא מה אתה עומד ומונה ולא את הוא שבחרת ביסורים יותר מן העניות שנאמר (שם /איוב/ לו) השמר אל תפן אל און כי על זה בחרת מעני.(יב) [כב, כד] אם כסף תלוה, זש"ה טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט כי לעולם לא ימוט וגו' (תהלים קיב) כל בריותיו

23

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקהל

 שברך משה את השבט וזאת ליהודה ויאמר שמע ה' קול יהודה, ועזר מצריו תהיה (דברים לג) כשיהיו נכנסין לצרה תהא מסור להם, דבר אחר שמע ה' קול יהודה שתהא נותן בו רוח הקדש לגדולה והן מתגברין, לפיכך כל השבח הזה של בצלאל משל הקב"ה שנאמר ואמלא אותו רוח אלהים, אמר אליהוא אמרתי ימים ידברו וגו' אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם (איוב לב) וכל הבינה שבבצלאל מנשמת שדי שנתן בו, ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה שהיה חכם בתורה, בתבונה שהיה מבין בהלכה, ובדעת שהיה דעתו מלאה בתלמוד, ובכל מלאכה כמשמעו, אמר הקב"ה בעולם הזה היתה רוחי נותנת בכם חכמה,

24

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תזריע

 תעלה ודרך לחזיז קולות (איוב לח) א"ר יהושע דסכנין בשם רבי לוי בערביא קורין לשער שטפא שכל שער ושער שבאדם ברא לו הקב"ה מעין בפני עצמו, לפי שאיוב קורא תגר ואמר אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם (שם /איוב/ ט) על חנם הקב"ה הביא את כל היסורין האלו עלי א"ל אליהוא ח"ו חלילה לאל מרשע ושדי מעול, אלא כי פועל אדם ישלם לו וגו', בכל מדה שהוא מודד הוא מביא עליו, רבי אבין אביו בשם רבי אבא בר כהנא אומר אין הקב"ה מודד בבת אחת שנאמר (שם /איוב/ לד) כי פועל אדם ישלם לו (ס"א בכפישה) אלא הכל במשפט שנאמר

25

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת אחרי מות

 כי ביום הזה יכפר עליכם וגו', ומנין שמיתת הצדיקים מכפרת שנאמר (שמואל ב כא) ויקברו את עצמות שאול ויהונתן בנו בארץ בנימן בצלע בקבר קיש אביו ויעשו ככל אשר צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי כן.(ח) [טז, א] וידבר ה' אל משה אחרי מות, זה שאמר אליהוא אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו (איוב לז) אליהוא הוא היה צופה היאך בניו של אהרן נכנסין להקריב ויוצאין שרופין ותמה ואמר אף לזאת יחרד לבי ויתר, ומה ראה לומר כך, אמר בשעה שנתפקקה הכהונה ביד אהרן מה כתיב שם (במדבר יז) וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה

26

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בלק

 ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה, וכתיב (שם /בראשית/ יד) ויחלק עליהם לילה, וכתיב ויהי בחצי הלילה (שמות יב) וכן כלם, דבר אחר למה נגלה על בלעם ליל' לא הי' ראוי לרוח הקדש אלא בליל' לפי שכל נביאי הגוי' בליל' הוא מדבר עמם שנאמ' (איוב ד) בסעיפי' בחזיונו' ליל', וכן אליהוא אומר (שם /איוב/ לג) בחלום חזיון ליל', על שדבר עמו בלילה, אם לקרוא לך באו האנשי' קום לך אתם מכאן אתה למד שבדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו שמתחלה נאמר לו לא תלך עמה' כיון שהעיז פניו להלך עמהם הלך שכן כתיב בו ויחר אף אלהים כי הולך

27

מדרש שמואל (בובר) פרשה א

 כשם שהיה עושה אלקנה כשהיה מדריך את ישראל ומעלה אותן לשילה, לא בדרך שהיה עולה בשנה זו היה עולה בשנה אחרת, אלא כל שנה ושנה היה עולה בדרך אחרת, בשביל לשמע את ישראל לשילה, לפיכך הכתוב מיחסו, ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהוא בן תחו בן צוף אפרתי (ש"א =שמואל א'= א' א').[ב] זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב (משלי י' ז'). אמר רבי יצחק כל מי שהוא מזכיר צדיק ואינו מברכו עובר בעשה, דכתיב זכר צדיק לברכה, וכל מי שהוא מזכיר רשע ואינו מקללו עובר בעשה, דכתיב ושם רשעים ירקב.

28

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קד

 לה' (ירמיה ב ג).[ב] דבר אחר והמתנשא לכל לראש. אמר ר' סימון ראש אתה לכל הקילוסין שקילסו אותך, ומרומם על כל ברכה ותהלה, שנאמר מי ימלל גבורות ה' (תהלים קו ב), מי יוכל לספר שבחו של הקב"ה אם בקש אדם לומר שבחו של הקב"ה מתבלע, שכן אמר אליהוא היסופר לו כי אדבר אם אמר איש כי יבולע (איוב לז כ), תדע לך שכן הוא משאמר דוד קמ"ז מזמורים קילס להקב"ה, שנאמר תהלת ה' ידבר פי (תהלים קמה כא), תמצית כל הדברים קילוסו ברמ"ח איברים, שנאמר כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך (שם /תהלים/ לה י), לא הניח אבר שלא

29

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קיט

 וכה"א כל אמרת אלוה צרופה (משלי ל ה), ואומר אמרות ה' אמרות טהורות [וגו'] מזוקק שבעתים (תהלים יב ז), ז' ז' פעמים הרי מ"ט פנים התורה נדרשת, לכך נאמר כל אמרת אלוה צרופה, ואומר צרופה אמרתך מאד.[עב] [קיט, קמא] צעיר אנכי ונבזה וגו'. צעיר היה דוד והלא אליהוא השמיני, וכה"א דוד השביעי, אליהוא השמיני (דה"א =דברי הימים א'= ב טו), אליהוא הוא אחריו, אלא שהיה עושה עצמו קטן, שנאמר צעיר אנכי ונבזה וגו', הרבה בזני שאול, וכה"א ויהי בעת תת את מרב בת שאול לדוד והיא נתנה לעדריאל וגו' (ש"א =שמואל א'= יח יט), ושאול נתן [את] מיכל בתו

30

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת שמיני - תזריע פרק יב

 חדשים, והקב"ה משמרו, ורבותינו אומרים מעשה נסים הקב"ה עושה עם האדם, מה אדם שהוא נתון (במטמין) [באמבטי] יום אחד נפשו מפרכסת לצאת, והתינוק שנשמתו קצרה, והוא נתון בתוך שלשה כיסים. א' בטן אמו, ב' השליה, הג' בתוך עור דק, ואין נפשו מתקצרת עליו, למה שהקב"ה עושה עמו נסים, וכן אמר אליהוא אשא דעי למרחוק (איוב לו ג), היה אליהוא רואה היאך נפתח רחם האשה בעת הלידה ונסתם כמו שהיה, והספינה שהיא מחתיכות עצים, ועליה ברזל ואבנים גדולות ומשא גדול שטבעם לינער בים, והיא שטה על פני המים, והיה תמה מאד, ואמר אשא דעי למרחוק, לכך נאמר אשה כי תזריע:ד"א

1234567891011121314151617181920