אליהוא

אליהוא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 213 מקורות עבור אליהוא. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לד

 שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לדא [כה, י] ועשו ארון עצי שטים, הה"ד (איוב לו) שדי לא מצאנוהו שגיא כח, אמר רבינו הגדול צריכין אנו להחזיק טובה לאיוב שכל מה שאמר אליהוא בא הוא והוסיף על דבריו, אמר איוב לחביריו מה אתם סוברים שכל מה שאמרתם הוא כל שבחו מי יוכל לספר כל שבחיו וגבורותיו של הקב"ה כל הדברים שדברתם (שם /איוב/ כו) הן אלה קצות דרכיו, בא אליהוא ואמר שדי לא מצאנוהו שגיא כח, מי ששומע הפסוק הזה אומר שמא חירופים הוא, חס ושלום אלא כך אמר אליהוא לא מצינו כח גבורתו של הקב"ה עם בריותיו שאין

12

ויקרא רבה (וילנא) פרשת תזריע פרשה יד

 מחשבין אנו לשמו של הקב"ה שהיינו רחוקים וקרבנו לו אמר רבי חגי דברים שרחוקים ממנו מהלך ה' מאות שנה שהבריות ישנין על מטותיהן והקב"ה משיב רוחות ומעלה עננים ומוריד גשמים ומגדל צמחים ומנגבן ומעריך שלחן לפני כל אחד ואחד, אמר רבי שמואל בר אידי בשם רב אחא הפסוק הזה אם אליהוא אמרו מאליו שבח ואם ברוח הקדוש אמרו שבחי שבחים רבי לוי אמר תלת בנוהג שבעולם מפקיד אדם אצל חבירו ארנקי של כסף בחשאי ומחזיר לו ליטרא של זהב בפרהסיא אינו מחזיק לו טובה כך הקב"ה מפקידין לו הבריות טיפה של לכלוכית בחשאי והקב"ה מחזיר להם נפשות משובחות שלמות בפרהסיא

13

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת תזריע פרשה יד

 פפא מחשבין אנו לשמו שלהקב"ה שהיינו רחוקים וקרבנו לו. אמ' ר' חגיי דברים שרחוקים ממנו מהלך חמש מאות שנה, שהביריות /שהבריות/ ישינות על מיטותיהן והקב"ה משיב רוחות ומעלה עננים ומוריד גשמים ומגדל צמחים ומנגבן ועורך שלחן בפני כל אחד ואחד. ר' שמואל בר אוניא בש' ר' אחא הפסוק הזה אם אליהוא אמרו מאילו שבח הוא, אם ברוח הקודש אמרו שבח שבחים. ר' לוי אמ' תלת. ר' לוי אמ' בנוהג שבעולם מפקיד אדם אצל חבירו אנקיא שלכסף /של כסף/ בחשיי ומחזיר לו ליטרא שלזהב בפרהסיא אינו מחזיק לו טובה, כך הקב"ה מפקידין לו הביריות טיפה שלבלנית בחשיי והקב"ה מחזיר להן נפשות

14

במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ

 הלילה (שמות יב) ויהי בחצי הלילה וכתיב (שם /שמות/ יד) ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה (בראשית יד) ויחלק עליהם לילה וכן כולם, ד"א למה נגלה על בלעם לילה לא היה ראוי לרוח הקדש לפי שכל נביאי הגוים בלילה מדבר עמהם וכן אליפז אומר (איוב ד) בסעיפים מחזיונות לילה וכן אליהוא אומר על זה שדבר אותו לילה, אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם מיכן את למד שבדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו שמתחלה נאמר לו לא תלך כיון שהעיז פניו להלוך הלך שכן כתיב ויחר אף אלהים כי הולך הוא אמר לו הקב"ה רשע איני חפץ באיבודן

15

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

 ששי בזכות שאמרו (שמות כד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע מיד גלה להם, ר' ברכיה אמר כתיב (דברים ד) ויגד לכם את בריתו ויגד לכם את ספר בראשית שהוא תחלת ברייתו של עולם, אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים, אלו עשרת הדברות עשרה למקרא ועשרה לתלמוד, וכי מניין יבא אליהוא בן ברכאל הבוזי ויגלה לישראל חדרי בהמות ולויתן ומניין יבא יחזקאל ויגלה להם חדרי מרכבה אלא הה"ד הביאני המלך חדריו.א נגילה ונשמחה בך, בעשרה לשונות של שמחה נקראו ישראל, גילה, שישה, שמחה, רנה, פצחה, צהלה, עלצה, עלזה, חדוה, תרועה, גילה, (זכריה ט) גילי מאד בת ציון, שישה, (ישעיהו

16

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה א

 לילך ויפרע ממנו אין וכו' כדלעיל. והקב"ה אומר לו צדקה תציל ממות (משלי י' ב'), יכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום, שנאמר חסד ואמת יקדמו פניך (תהלים פ"ט ט"ו), והקב"ה אומר למלאך של פורענות אל תגע בו, מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו, וכן הוא אומר על ידי אליהוא ותקרב לשחת נפשו וחייתו לממתים אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר (איוב ל"ג כ"ג וכ"ד), מי שיש בידו תשע מאות ותשעים ותשע עברות, זכות אחת שעשה היא מעכבת ממנו את הפורענות בעולם הזה ומנחילו לעולם הבא. אם

17

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ו

 לפניו, לרעתו עושה את החטא הזה, והכתוב אמר חטאים תרדף רעה ואת צדיקים ישלם טוב (משלי יג כא), חטאים תרדף רעה, וכל כך למה, שהקב"ה דן לכל אדם לפי מעשיו, שנאמר אני ה' חוקר לב (ובוחן) [בוחן] כליות (לתת) [ולתת] לאיש כדרכיו (וכפרי) [כפרי] מעלליו (ירמיה יז י), וכן אמר אליהוא לכן אנשי לבב שמעו לי חלילה לאל מרשע ושדי מעול, למה כי פועל אדם ישלם לו (איוב לד יא), ולא להמן בלבד שלם הקב"ה, אלא לכל מסייעיו, שנאמר ביום אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא (אסתר ט א), ועליהם נאמר כעל גמולות כעל ישלם וגו' (ישעיה נט

18

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וירא

 להם קבלו בית אבא, שנאמר וינחם את פני מלך מואב (ש"א =שמואל א'= כב ד), ויאמר (ישב) [אל מלך מואב יצא] נא אבי ואמי (שם שם /שמואל א'/ ג), וקבלו אותם, כיון שיצא דוד עמד מלך מואב והרג לאביו ולאמו ולאחיו של דוד, לא נשתייר מהם אלא אחד, שנאמר ליהודה אליהוא מאחי דוד (דה"א =דברי הימים א'= כז יח). אמר ר' לוי הכהן בר חלפתא שלא נשתייר מהם אלא אחד, והיאך נמלט אליהוא, אלא ברח ממלך מואב והלך אצל נחש מלך בני עמון וקבלו, שלח מלך מואב ואמר לנחש שמא בא אחד מאחי דוד אצלך, אמר לו לאו, ושמרו עד

19

מדרש תנחומא (בובר) פרשת מקץ

 לכת עם אלהיך (מיכה ו ח).[ט] ד"א וירא יעקב כי יש שבר במצרים וגו'. זש"ה לא רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט (איוב לב ט), לא כל מי שהוא עוסק בתורה הוא מתחכם, אלא אכן רוח הוא באנוש (שם שם /איוב ל"ב/ ח), מי אמר הפסוק הזה, אליהוא אמרו, אימתי בשעה שהיו אהביו של איוב מוכיחין אותו והיה משיבן, כיון שסילקן איוב, ראה אליהוא שלא יכלו להשיבו, שנאמר וירא אליהוא כי אין מענה וגו' (שם שם /איוב ל"ב/ ה), באותה שעה אמר להם לא רבים יחכמו, לא כל מי שעוסק בתורה מתחכם, אלא אכן רוח הוא באנוש, אלא אם כן

20

מדרש תנחומא (בובר) פרשת תזריע

 פלג לשטף תעלה (איוב לח כה), אמר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי בערביא קורין לשער שטפא, שכל שער ושער שבאדם ברא לו מעין בפני עצמו, לפי שאיוב קורא תגר ואמר אשר בסערה ישופני [והרבה פצעי חנם] (שם /איוב/ ט יז), על חנם הביא את כל היסורין האלו עלי, א"ל אליהוא חס ושלום, חלילה לאל מרשע ושדי מעול, אלא כי פועל אדם ישלם לו [וכאורח איש ימציאנו] (שם /איוב/ לד י יא), הכל במדה הוא מביא, אמר ר' אבין הלוי בשם ר' אבא בר כהנא אין הקב"ה מודד מדה (בנפישה) [בכפישה], אלא הכל במשפט, [שנאמר כי אלהים שופט] זה ישפיל

1234567891011121314151617181920