אליהוא

אליהוא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 213 מקורות עבור אליהוא. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

רלב"ג איוב פרק לג

 כד) פדעהו - מענין פדיון:(כה) רטפש - התלחלח ונרטב:עלומיו - נעוריו:(כו) בתרועה - בשמחה או בתפלה וצעקה:(כז) ישור - הוא מענין הבט' והשגחה:(לג) ואאלפך - ואלמדך:ביאור דברי המענה ענה אליהוא בן ברכאל הבוזי על קצת דברים זכר בזה המענה שאמרם איוב ואמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על כן יראתי מהגיד דעי לכם, כי אמרתי שארך הימים יתן דעה לאנשים לענות הראוי בדברי' ורוב שנים יודיעו חכמה, אכן לפי מה שאמצא מכם הוא מבואר שאין הענין מצד הישישות אכן רוח והבנה היא באנוש עד שיחכם איש מאיש לזאת הסבה והשפע הבא לאנשים מהש"י תבינם ותשימם חכמים לא אורך הימים והישישות,

122

רלב"ג איוב פרק לד

 רלב"ג איוב פרק לד/(א)/ ביאור מלות המענה ויען אליהוא ויאמר:(ו) אנוש חצי - אנושה מכתי:(ט) יסכן - יועיל:(יג) מי פקד עליו ארצה - מי שעליו גזר וסידר אלו הענייני' הנמצאי' בארץ אשר ביצירתם מן השלמות והפלגת החכמה מה שלא ישוער:ומי שם תבל כולה - ומי סדר אלו העניינים בכללם אשר בארץ:(יז) יחבוש - ימשול:(יט) שוע - נדיב ועשיר:(כ) יגועשו - יתנודדו ויתנועעו:ויעבורו - ויעדרו מן העולם:אביר - תקיף:(כג) ישים עוד - יסדר ויגזור מה שיעשה בעתיד:(כד) ירוע כבירים - ישבור תקיפי':(כה) מעבדיהם - מעשיהם:(כו) ספקם - הכה אותם:(לא) נשאתי לא אחבול - סלחתי לא אשחית:(לג) ישלמנה - ישלימנה לעשות:

123

רלב"ג איוב פרק לה

 יעשקום:(י) זמירות - דברי שבח:(יא) מלפינו - כמו מאלפינו והרצון בו מלמדנו:(יד) ותחולל לו - מענין תוחלת:(טו) בפש - בריבוי:(טז) יפצה פיהו - יפתח פיהו:יכביר - ירבה:ביאור דברי המענה ענה אליהוא על קצת דברים זכר שאמרם איוב ואמר האם חשבת שיהיה מאמר נכון אמרך שאתה יותר צדיק מהש"י במה שהביא עליך מהמכות והנגעים כי הוא הביאם לך על לא פשע כי תאמר מה יועיל לך כי תתם דרכיך ומה תועיל מענשיך כי אמרת תם ורשע הוא מכלה והבאת ראיה מהחוש במה שימצא מהרשעים שישחיתו זולתם ואין מוחה בידם וספרת בזה הסיפור הארוך אשר במענה גם היום מרי שיחי, אני

124

רלב"ג איוב פרק לז

 לא מצאנוהו וגו' - הרצון בו שדי אשר לא מצאנוהו ולא נוכל להשיג אותו הוא שגיא כח ושגיא משפט ושגיא לעשות רב צדקה ולא יעשה רע ויענה האנשים כאמרו כי לא ענה מלבו:יראה - ישגיח או יהיה הרצון בו יכבד וישא פנים ויחניף:ביאור דברי המענה - אחר אשר ענה אליהוא שלשה מענים במספר מה שהשיבו אליפז ובלדד וצופר אל איוב או כמספר המענים שאמר איוב שלא ענוהו חביריו על אחד מהם וראה שאין איוב עונה אליו הוסיף אליהוא להשיב על דברי איוב וטענותיו ואמר המתן לי מעט ואגידך האמת כי עוד לי דברים וטענות בעבור הש"י לבאר שהוא משגיח באישי האדם

125

רלב"ג איוב פרק לט

 ושהוא משגיח בו כפי מה שאפשר והנה זכר גם כן השם יתברך שמה שברא שימשך ממנו רע מה יש בו תועלת להגיע עונש לרשעים והוא אומרו וינערו רשעים ממנה והנה זה המאמר מורה כי הצדיקים לא יגיעום אלו הרעות ולזה אמר רשעים כי הרשעים לבד הם הניזוקים בו כמו שביאר אליהוא ובזה תועלת לשאר האנשים שיקבלו מוסר ויראו מהשם יתברך ותגיע להם הצלחת הנפש והנה כמו ששם הטבע בצמחים כח דוחה מה שהוא בלתי נאות לטבעם כדי שלא יזוקו בו כן שם השם יתברך באופן מה כחות דוחים הרעים מכלל האדם כדי שלא ינזקו בהם האנשים וזה אמנם היה ברע

126

רלב"ג איוב פרק מא

 והוא כמו מכוון ממני להגיע העונש לרשעים עד שימצא השלימות בפעולותי בכל הפנים שאיפשר וזה ממה שיורה על שאין בפעולותי ליאות וקיצור כמו שאתה אומר ועוד שכבר הגיע רע לרשעים בלתי מחוייב להם מצד המערכת להשגחתי בצדיקים כדי שלא יזוקו בהם עד שכבר אמית יחד מספר רב מהרשעים כמו שספר אליהוא ואיך תוכל לצייר כחי וגבורתי והנה תמצא מהבעלי חיים אשר עשיתי מה שהם בתכלית הכח ותשגיח בהם להמציא להם מזונם ולהמציא להם דברים שומרים אותם כפי מה שאיפשר עד שקצתם לא יזיקם שום מזיק באופן מהאופנים כמו שיספר מלויתן וזה ממה שיורה על יתרון כחי וגבורתי ושלא אקצר מהמציא

127

רלב"ג איוב פרק מב

 ולזה הוא מבואר שאף על פי שדעת איוב היה כוזב הנה הוא היה יותר קרוב אל הדעת האמתי מדעת אליפז ובלדד וצופר כי הוא היה בנוי על שרשים צודקים ומה שהניחו איוב הוא צודק לפי האמת בכל האנשים אשר לא תדבק בהם ההשגחה האלהית והם הרבים ולזה לא חלק עמו אליהוא כי אם באנשים אשר תדבק בהם ההשגחה כמו שביארנו ולזה אמר השם יתברך לאליפז שלא דברו אליו נכונה הוא ובלדד וצופר כאיוב או ירצה באמרו כי לא דברתם אלי נכונה שלא דברתם בעבורי להיות לי התנצלות מרוע הסידור הנמצא בטובות הרעות נכונה כאיוב כי הוא ואם לא היה משיג

128

רמב"ן בראשית הקדמה

 הסוד שהיה בו לחזקיהו מפני התגין עצמן אלא בידיעתן בפירושיהן סודות רבים עמוקים מאד ושם בפי' שיר השירים אמרו כתיב ויגד לכם את בריתו ויגד לכם את ספר בראשית שהוא תחלת ברייתו של עולם אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים אלו עשרת הדברות עשרה למקרא ועשרה לתלמוד וכי מנין יבא אליהוא בן ברכאל הבוזי ויגלה להם לישראל חדרי בהמות ולויתן ומנין יבא יחזקאל ויגלה להם חדרי מרכבה אלא הה"ד הביאני המלך חדריו כלומר שהכל נלמד מהתורה ושלמה המלך שנתן לו אלהים החכמה והמדע הכל מן התורה הי' לו וממנה למד עד סוף כל התולדות ואפי' כחות העשבים וסגולתם עד שכתב

129

רמב"ן דברים פרשת כי תצא פרק כב

 משכילי האמת. ואמרם אם חכמת חכמת לך, הזכירו כי המצות המעשיות כגון שחיטת הצואר ללמדנו המדות הטובות, והמצות הגדורות במינין לזקק את נפשותינו, כמו שאמרה תורה (שם כ כה) ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא, א"כ כלם לתועלתנו בלבד. וזה כמו שאמר אליהוא (איוב לה ו) אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו, ואמר (שם פסוק ז) או מה מידך יקח. וזה דבר מוסכם בכל דברי רבותינו:ושאלו בירושלמי בנדרים (פ"ט ה"א) אם פותחין לאדם בכבוד המקום בדברים שבינו לבין המקום, והשיבו על השאלה הזאת, אי זהו כבוד המקום

130

שפתי כהן בראשית פרשת וירא

 ג') ילדה מלכה היא אין כתיב כאן אלא גם היא שכשם שהיתה שרה עקרה ונפקדה כן מלכה נפקדה. ואמרו רבותינו (ילקוט רמז תשס"ו) כל נביאי אומות העולם מן מלכה עמדו שנאמר את עוץ בכורו זה איוב שנאמר (איוב א', א') איש היה בארץ עוץ איוב שמו את בוז אחיו זה אליהוא בן ברכאל הבוזי ואת קמואל זה בלעם שקם כנגד אומתו וזהו אמר בלעם לבלק אילולי הם לא היינו בעולם וכך באנו לפרוע מן האדם עד כאן. ולזה אמר אחי אברהם כלומר שבזכות אברהם באו לו הבנים. אמר את עוץ בכורו הזכיר בו הבכורה ולפי שיצא ממנו איוב שאמר עליו

1234567891011121314151617181920