אליהוא

אליהוא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 213 מקורות עבור אליהוא. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

רד"ק תהלים פרק כט

 הכוכבים כי כפי מערכתם ירדו הגשמים בעזרת אלהי האלהים. ופירוש אלים, תקיפים. ודיבר על המטר ואמר: קול ה' על המים. ורדת המטר הוא מהנפלאות הגדולות, כמו שכתוב (איוב ה, ט): עשה גדלות ואין חקר ואמר אחריו (שם פסוק י): הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות. ואמר אליהוא (שם לז, ה): ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע. והמטר יבוא עם הרעם והברקים שהם להבות אש ואבני הברד ששוברים הארזים. או הרעש המרעיש הארזים וירקידם כמו עגל. והזכיר לבנון ושריון שהם בארץ ישראל. ודיבר על ההוה ועל הקרוב, וכן דרך הלשון. וכן הרעש יחיל המדבר. והזכיר

112

רד"ק תהלים פרק סה

 ירגזון, כן ייראו עוד ממך בקיבוץ גליות. ומאותותיך עוד מה שעשית עמהם שהיית מרנין להם במוצאי בוקר וערב, והוא שהיית מוציא עמוד ענן יומם ועמוד אש לילה, כן תעשה עמהם בקיבוץ גליות:(י) פקדת הארץ. ועוד זכר המטר כי הוא מנפלאות האל הגדולות, כמו שזכר אליהוא. ועוד, כי בם ידין העמים המורדים. ואמר פקדת הארץ ותשקקה, וי"ו ותשקקה, כענין כבר היה זה או אחר שהיה זה. וכן (ישעיה סד, ד): הן אתה קצפת ונחטא, וכבר חטאנו ואחר שחטאנו קצפת אתה, וכן (שמות יד, כא): ויבקעו המים, (שם טז, כ) וירם תולעים ויבאש, והדומים להם. וכן פירוש ותשקקה - וכבר שוקקתה,

113

רד"ק תהלים פרק קד

 בהם הלחות יותר ממה שתמצא בהרים, ועוד כי יוכל האדם להשקות העמקים והמישור ממי הנהרות ולא כן ההרים. ואחר כן אמר תשבע הארץ בכלל, מפרי מעשיך תשבע הארץ, כפל הענין במלות שונות, כי פרי העננים הוא הגשם. ואמר מעשיך כי ענין המטר הוא מעשה חכמה מהאל ופלא גדול, וכן זכר אליהוא בזכרו נפלאות הבורא (איוב כח, כו): בעשתו למטר חק, ואמר האל לאיוב (שם לח, כח): היש למטר אב או מי הוליד אגלי טל, והנה מעשה האל האב והמטר הפרי:(יד) מצמיח חציר לבהמה. והנה עם המטר מצמיח החציר לצורך מאכל הבהמות, וגם כן הצמיח עם המטר העצים, כמו שאמר

114

רד"ק תהלים פרק קז

 ששלח לנו האל, ובאיזה עון הוא, ויפשפשו במעשיהם ויתקנו דרכיהם קודם שיכבד עליהם החולי. ואם לא ירגישו יום ראשון ירגישו יום שני או יום שלישי, אבל האוילים לא ירגישו בדבר ולא ישובו לאל יתברך, עד שיכבד עליהם החולי מאד, ויארך ויכביד חוליים עד שיתענו מאד ויתעבו כל מאכל, כמו שאמר אליהוא (איוב לג, יט - כ): והוכח במכאוב על משכבו ורוב עצמיו אתן, וזהמתו חיתו לחם:(יח) כל אכל תתעב נפשם. כל אוכל, אפילו מאכל תאוה:(יט) ויזעקו. כשיגיעו אל שערי מות אז יזעקו אל ה', כי ראו כי לא יועילם רופא ומשקה ומרקחת:(כ) ישלח דברו. לפי שרפואת הרופאים הוא

115

רד"ק תהלים פרק קמז

 חזק ממנו ומוליד קור רב. לפיכך זכר עם הקרח קרתו. ופירוש כפתים, כמו הדבר הנבצע לבצעים, כי כן הוא יורד לבצעים וחתיכות, אסופות מן דקי הקרח. לפני קרתו מי יעמוד, אמר קרחווקרתו בכינוי, ומייחסו אל האל יתברך, כי הכל הוא דברו ומצותו, אין דבר במקרה. וכן אמר אליהוא (איוב לז, י): מנשמת אל יתן קרח. וכמו שהמטר הוא הוריד ברחמיו לצורך ברואיו, ומורידו לפעמים למשפט ולעונש העונות, והוא המטר השוטף, כן השלג והכפור הוא צורך הזרעים והאילנות, אבל בהיותו חזק הרבה, והוא הקרח, ותולד ממנה קרה רבה, הוא למשפט, שהוא ממית ומייבש הזרעים ופרחי האילנות. וכן הברד, ואף

116

רד"ק דברי הימים א פרק ב

 זה ההפך אבל הנכון שהיה לישי בן מאשה אחרת, ובספר שמואל מנה אותם כולם בכלל שאמר שבעת בניו ואמר עוד שאר הקטון, ובכאן זכר השבעה שהיו מאם אחד עם דוד וכן פירש אותו החכם ר' אברהם בן עזרא, ויש אומרים כי מת הבן האחד, ובמדרש כי הבן השמיני היה שמו אליהוא והוא הנזכר בנגידים שהקי' דוד ליהודה אליהוא מאחי דוד והוא היה קטן מדוד ומה שאמר ודוד הוא הקטן על שהי' מקטין עצמו קראו קטן:(יז) יתר הישמעאלי - הוא יתרא הישראלי וקראו ישמעאלי לפי שגר בארץ ישמעאל ולפיכך קראו ישראל שלא יחשוב אדם לפי שקראו ישמעאלי שהיה מזרע ישמעאל אלא

117

רד"ק דברי הימים א פרק ו

 ב /בן/ אבי אסף בן קרח:(י) ובני אלקנה עמשי ואחימות אלקנה - אלא שלשתן אחד בן אחד כי אלקנה זה בן אחימות בן עמשי ועמשי בן אלקנה:(יא) בני אלקנה צופי בנו וכו' - אלה הם אחד בן אחד, ואליאב הנזכר הנה הוא אליהוא הנזכר בתחלת ספר שמואל ונחת הוא תוחו הנזכר שם וצופי הוא צוף הנזכר שם:(יג) ובני שמואל הבכור ושני ואביה - יש מפרשים כמו והשני כאלו אמר והשני אביה ואמר הבכור ולא זכר שמו כי ידוע הוא כי הוא יואל והשני אביה כמו שאמר בשמואל שם ומשנהו אביה ואומרים כי ושני כמו שני כמו שלו ושלו, והוי"ו פתוחה

118

ריקאנטי במדבר פרשת נשא פרק ה

 הכתוב, כי יהיה מקום ההוא לשריפת אש במחשבתו, כד"א [להלן יט, יד] אדם כי ימות באהל, אוי להם לבריות מעלבונה של פסוק זה, כשהאדם מת באהל מועד ונאסף הצדיק אז כל הבא אל האהל יטמא, כי כחות הטומאה שולטין שם עליונים למטה ותחתונים למעלה שמוני נוטרה את הכרמים. ואולם מאמר אליהוא [איוב לה, ו] אם חטאת מה תפעל בו וגו', אינו סותר דברינו, כי בעילת העילות המבורך על כל ברכות ותהלות אין בו שנוי יתעלה ויתברך.ובספר הבהיר [אות לד - לה] כל הרוחות סתומות חוץ מפאת צפון שהיא פתוחה לטוב ורע, לטוב והא כתיב [יחזקאל א, ד] והנה רוח סערה

119

רלב"ג שמואל א פרק א

 רלב"ג שמואל א פרק א(א) הנה ספר שכבר היה איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהוא בן תוחו בן צוף אפרתי וכבר נתבאר בספר דברי הימים שהוא היה לוי והיה מבני קרח ולזה נתבאר שלא נקרא אפרתי אלא מפני היותו גר בהר אפרים ולזה יהיה ראוי אמרו מן הרמתים צופים מודיע המקום המיוחד שהיה ממנו והוא הרמתה כמו שאמר אחר זה ויבאו אל ביתם הרמתה ואמרו מהר אפרים מודיע מקומו הכולל שהיה גר שם וידמה שתהיה העיר הנקראת הרמתה נראית כשתי' והיו צופות זו לזו ולזה אמר שהוא הרמתים צופים או יהיה זה

120

רלב"ג משלי פרק כא

 מדבר המלכות וזה כלו הוא מיושר החכמה האלהית כי אילו היה פועל המלך באלו הדברים מסור לבחירתו בשלימות כדרך המס' לבחירתו פעולותיו בעצמו היה זה הענין סכנה נפלאה אל העם אשר תחת המלך ההוא ולזה לא עזב הש"י כל זאת ההנהגה למלך כי גבוה מעל גבוה שומר ולזאת הסבה אמר אליהוא ממלוך אדם חנף חמוקשי /ממוקשי/ עם כאילו אמר ממוקשיהם סבה שימלוך אדם חנף ולזאת הסבה ייחס הש"י המשפט אשר יגיע מהשופטים באמרו כי לא אצדיק רשע כמו שביארנו שם והנה המכוון ראשונה מזה המאמר הוא להעיר על המלך שהוא מושל באדם שקדם זכרו והודיע בזה כי אין בו בעצמו

1234567891011121314151617181920