אליהוא

אליהוא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 213 מקורות עבור אליהוא. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

מעשי ה' מעשי בראשית פרק י (פרשת בראשית)

 לא יכזבו מימיו, וכן תדע צור חוצבו ממקום מים חיים, וכן תמצא שנקראה בכתוב מיתת הצדיק אסיפה, כי מלת אסיפה ידעת כי המובן ממנה הוא שיאסף אל מקום מוגבל ומיועד לזה, ובהיות דמות כבודו יתברך מסבבן זו היא אסיפתן, וכן נאמר בפירוש (ישעיהו נח, ח) כבוד ה' יאספך, וכן אמר אליהוא (איוב לד, יד) רוחו ונשמתו אליו יאסוף, ובזה ירוח לנו מה שאמרו רז"ל (חגיגה טז, א) המסתכל בקשת אינו חס על כבוד קונו, שנתבאר מדבריהם היות הנגה המסבב את האדם ההוא דמות מראה כבוד ה' והוא כמראה הקשת, כי על כן אמרו אינו חס על כבוד קונו. ועוד בפירוש

102

מצודת דוד איוב פרק לב

 אלא בפה מלא אייחד עליו הדבור ולא ברמז:(כב) כי לא ידעתי - כאומר אף אם ארצה לכנות לא אוכל כי כ"כ הדבר זר אצלי כאלו לא ידעתי לעשותו:כמעט - כי בעיני קרוב הדבר אשר ישרפני ה' אשר עשני בעבור עון חנופת הכינוי (העולה מהמענה ההיא אשר אליהוא יתן טעם אשר שתק עד הנה כי בעבור אשר ריעי איוב היו זקנים ממנו לימים לא ערב לבו לגשת לדבר אמריו כי חשב אשר ברוב השתדלות יושג החכמה והמה השתדלו בה הרבה מן הימים אבל אחר שראה שלא השכילו במענה ובסוף עמדו ולא ענו עוד ע"כ לא היה לו עוד מהאפשר להתאפק לחשוך

103

עקידת יצחק בראשית שער כט (פרשת מקץ)

 כי את אשר האלהים עושה יגיד לאשר יחפוץ בחלומות וחזיונים ואחר ישתנה בחפץ הפותר לדברים משונים מכמה גוונים עד שכבר יתחייב מאלו העניינים הפך מה שכיוון יוסף בדבריו הנאמנים, הלא לאלהים פתרונים:ולזה אני אומר כי דבר החלומות וסוד פתרונם וסבת מבוכתן וחלוף כונתם וחלופי חלופם כלם זכרן אליהוא בקצרה למתבונן בו באמרו בתחלת דבריו בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על אנשים בתנומות עלי משכב אז יגלה אזן אנשים ובמוסרם יחתום להסיר אדם מעשה וגוה מגבר יכסה (איוב ל"ג). הנה בכתוב הא' כלל ג' מיני מדרגות שבהם ראתה החכמה האלהית לגלות דעת האנשים ולהאיר את לבם להיישירם ולהודיעם את אשר

104

עקידת יצחק קהלת

 זו ההנהגה הנה היה להם זה על בלי שום לב אל ב' ההנהגות האלה והסכמתם יחד או התפרדם זו מזו לפעמים. והחכם עיניו בראשו להבין רוב העניינים ולדון הבלתי מושג מן המושג אליו כמו שאמר להלן כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה. ועל זה האופן היתה תשובת אליהוא אל איוב טענה נצחית. כי הנה למה שהוא לא העביר עיונו רק על כל אחת מב' ההנהגות לבדנה. והוא היה רואה שרוע הסדור יבטל מציאות ההנהגה ההשגחיית. וקיום ההנהגה הטבעית בפני עצמה יבטל הצלחת האדם. אמר אליו (איוב ל"ד) איוב לא בדעת ידבר. כי לא מחכמה חדל מהרכיב ההנהגה

105

פנים יפות דברים פרשת ואתחנן פרק ו

 יתברך כ"ש ממונו, אך הענין הוא כי אחז"ל [כתובות לג ב] ממאי דמיתה חמורה דלמא מלקות חמורה, דאמר מר אלמלא נגדוהו לחנניה מישאל ועזריה וכו', ומשני ולא שני לן בין יסורים שאין לו קצבה הרי וכו' די"ל דיסורים שאין להם קצבה חמורים ממיתה לפי שהם במשך זמן רב, ומצינו שאמר אליהוא לאיוב [איוב לו, כא] כי על זה בחרת מעוני, והיינו דקדוקי עניות שהם חמורים מיסורי איוב שלא היה להם קצבה, וכן אמרו חז"ל [עירובין מא ב] דקדוקי עניות מעבירין אדם מדעת קונו, נמצא שפיר י"ל בכל מאודך אפילו דקדוקי עניות, ובזה א"ש דבפרשה שניה כתיב ולעבדו בכל לבבכם ובכל

106

צרור המור ויקרא פרשת ויקרא

 ויכניעם בכל יום ויום בענין שישובו אל ה'. וזהו רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם כמו שדרשוהו במדרש. וזאת הידיעה שאמר הנביא שהיא מצד הייסורים. הוא מה שאמר בכאן או הודע אליו חטאתו אשר חטא. וכן השם יתברך מודיע לאדם חטאתו בחלומו כמאמר אליהוא בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על אנשים אז יגלה אוזן אנשים וגו'. באופן שישוב אל ה' מצד חלומו. ולכן אמרו יפה תענית לחלום אפי' בשבת. כי אחר שהודיעו בחלומו חטאו או עונשו. ראוי לו לשוב מיד. ולכן אמרו לאדם טוב מראין לו חלום רע כדי שישוב. ולכן דוד לא

107

רד"ק בראשית פרשת וירא פרק כ

 אחר ששמע מיפיה הביאה לו ולקח אותה להיות לו לאשה:(ג) ויבוא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה - וכן נאמר בלבן, כי לכבוד הצדיקים יבוא לאנשים מאומות חלום של נבואה, אבל פרעה לא היה ראוי לחלום של נבואה אפילו בעבור הצדיקים אלא היו שלוחין מאת האל. הוא שאמר אליהוא, כי באחת ידבר אל ובשתים ולא ישורנה בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על אנשים בתנומות עלי משכב אז יגלה אזן אנשים ובמוסרם יחתום (איוב ל"ג ט"ו) ואלו הן השתיים החלום והייסורים. והיא בעלת בעל, והיא אסורה לך, כי אדם הראשון נצטוה על אשת איש כמו שכתבנו, שהרי אמר "ודבק באשתו". ופירשו רז"ל

108

רד"ק ירמיהו פרק א

 ממלכות ואומר זה על מלכי ארץ בבל והמלך הגדול היה נבוכדנצר ועל הממלכות אמר ובאו ונתנו איש כסאו ר"ל כשיצורו על ירושלם ושם נרגל שראצר רב מג וכל רבי מלך בבל שזכר למטה כאשר נלכדה ירושלם:(טז) ודברתי - דבור האל עמהם הוא הביא המלכים עליהם וכן אמר אליהוא כי באחת ידבר אל וגומר ואמר ובמסרם יחתום והוא הדבור שידבר עמהם שיביא יסורים עליהם להוכיחם:למעשי ידיהם - ביו"ד ויש ספרים שכתוב בהם למעשה בה"א טעות הוא וע"פ המסורת הנה ידענו זה:(יז) ואתה תאזור מתניך - ללכת בזריזות כמו שאמר באליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב:פן אחתך - אם לא תירא מהם

109

רד"ק ירמיהו פרק ז

 מדת כעס ולא מדה אחרת אינם מכעיסים אותי אלא עצמן כי עליהם יחיל הכעס וחרון אף:למען בשת פניהם - שיבושו במעשיהם הרעים כי אני איני ראוי שאכעס במעשיהם אפילו תחול בי שום מדה מה שלא תחול כי לא יזיקו לי מעשיהם הרעים ולא יטיבו לי מעשיהם הטובים כמו שאמר אליהוא לאיוב אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו או מה מידך יקח לאיש כמוך רשעך ולבן אדם צדקתך ומה שאמר בתורה כעסוני בהבליהם הכעיסוני בפסיליה' דברה תורה כלשון בני אדם אבל הוא יתברך אין בו מדת כעס ולא מפחיתות המדות המצויות בבני האדם כמו הכעס וזולתו:(כ

110

רד"ק עמוס פרק א

 ואחר כך התנבא על ישראל שהשחיתו מעשיהם ויגלו מארצם בעונש עונותם מלב' מה שלקו בארצם בחרב וברעב ובדבר, ועתה החל בדמשק ואמר:על שלשה פשעי דמשק - הנה דמינו כי האל ית' לא יעניש האדם על עון ראשון שני ושלישי כי זה ממדותיו שהוא נושא עון ועובר על פשע, ואמר אליהוא הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר וברביעית יענישו, והנה לא ישגיח על אומות העולם לטובה ולרעה כי אם בעבור ישראל אלא אם כן יהיה חמס גדול בדבר כדור המבול וסדום ועמורה כי החמס מפסיד הישוב והאל יתברך רוצה ביישוב העולם, והנה דמשק הרעו לישראל שלש פעמים בימי

1234567891011121314151617181920