אליהו רבא מסכת פרה פרק י

אליהו רבא מסכת פרה פרק י

  

משנה א
כל הראוי ליטמא מדרס מדף לחטאת. האי מתניתין אכתי לא קמפרשא דין המדף אלא ברישא קא מפרש מאי הוי מדף לחטאת ומאי דלא הוה מדף לחטאת ובמתניתין דבתרה קא מפרש ליה לדין המדף מאי טומאה איכא במדף:

מדף לחטאת. פי' מדף מדרס כי הא דאמרינן בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש ובגדי אוכלי קדש מדרס לחטאת האי מדרס דעבוד רבנן משום מעלה היינו דקרי לה מדף. וקתני כל הראוי לטמא מדרס בין טמא בין טהור ואע"פ שהוא טהור לתרומה ולקדש עשאוהו לחטאת כמדרס דכל טומאה שיכולין לתלות שיכול להיות בה אותו הטומאה תולי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.