אליהו רבא מסכת פרה פרק יב

אליהו רבא מסכת פרה פרק יב

  

משנה ב
טובל ומעלה כדרכו. ולא חיישינן שמא יספג ויקנח מצדדי הכלי ותנן בסיפא ובלבד שלא יספג:

רי"א הזיה ראשונה. דבהזיה ראשונה לא חיישינן שמא יספג קצת דא"נ יספג קצת יבלע באזוב וכי מזה ממי טבילה מזה אבל בהזיה שניה חיישינן כי טבל בתוכה האזוב שמא יסחט לתוך המים ממה שספג בראשונה וכדתניא בתוספת' אבל לא הזאה שניה מפני שהמים נסחטין דברי ר"י:

לפניו והזה על צדדין שלפניו הזייתו כשרה. ותניא בתוספתא לאחריו והזה על הצדדין שלאחריו הזייתו כשרה:

מדעתו ושלא מדעתו. ותניא בתו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.