אליהו רבא מסכת פרה פרק יא

אליהו רבא מסכת פרה פרק יא

  

משנה ב
כל ספק הטהור לתרומה טהור לחטאת גרסינן:

נשפך לחטאת. הואיל ואין בהן קדושה אלא טהרה לכך נשפך:

הרפפות. רפפות הן השנויין בפ"ג דזבים שנסטו בזב מחמת שהן רפויין ויש מהן טהורין ויש מהן טמאין כדקתני התם והרעדות הן השנויין בפ"ד דזבים שהקיש הזב עליהן ונפלו מחמת הרעדה ויש מהן ג"כ טמאין וטהורין. וקאמר ת"ק הכא הרפפות הטהורין בזב טהורין לכל דבר לקדש ולתרומה ולחטאת וה"ה רעדות דתנן התם טהורין טהורין נמי לחטאת וחדא מיניה נקט ואתא ר"א וקאמר הרעדות טמאין לחטאת רפפות דתנן התם ט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.