אליהו רבא מסכת פרה פרק ט

אליהו רבא מסכת פרה פרק ט

  

משנה א
והטל עולה וחכמים פוסלין. בתוספתא וחכמים אומרים אין הטל עולה אלא מן הפירות בלבד:

משנה ד
החושב רבי אליעזר אומר פסול. אע"ג דאמר רבי אליעזר אין מחשבה פוסלת בפרה (פ"ד ג') הנ"מ מחשבה דפוסלת בקרבן אבל מחשבה דמלאכה פסול. ורבי יהודה פליג אדמתני' דתניא בתוספתא אמר רבי יהודה והלא אין דברי רבי אליעזר בפרה אלא להקל שר"א אומר כשרה ורבי יהושע אומר כשישתה פסול מפני משקה פיו ואם גרגר כשר. כלומר ר"י קאמר לרבנן והלא אין דברי ר"א בפרה אלא להקל דאמר אין מחשבה פוסלת בפרה אלא שר"א אומ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.