אליהו רבא מסכת פרה פרק ו

אליהו רבא מסכת פרה פרק ו

  


משנה א
לתוך ידו כשר מפני שאי אפשר גרסינן. כלומר שמטה השפופרת לתת האפר ואחר שהטה זקפה בארץ הוי מלאכה ופוסלת אם אחר שהטה השפופרת ונתן האפר מגביהה מעט לתוך ידו כדי שתעמוד מליצא אפר מתוכה כשר מפני שאי אפשר לעשות אלא כן שאם לא יעמידה ויניחה מוטה יפול כל האפר מתוך השפופרת הלכך לא הוי מלאכה ולא פסלה: