אליהו רבא מסכת פרה פרק ה

אליהו רבא מסכת פרה פרק ה

  

משנה א
ר"ש אומר מן הסדר השני. אע"פ שהחבר פותח את הכבשן אינו נוטל אלא מן הסדר השני. דחיישינן אימא הסיט ע"ה את הסדר הראשון וא"נ לא נגע אימא הסיט:

רבי יוסי אומר מן הסדר השלישי. דחייש נמי אסדר השני אימא הסיט ע"ה:

משנה ב
במים שהן ראוין לקדש א"צ לנגב. הואיל והמטביל יודע שישא' מים בכלי הו"ל כאילו מילא מתחלה המים הנשארין בכלי לחטאת:

אם לאסוף לתוכו גרסינן. דבמים מקודשין פוסלין כל מים אפי' מים הראוין לקדש:

משנה ג
מקדשין בה עד שתטמא. דבדלעת ט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.