אליהו רבא מסכת פרה פרק ד

אליהו רבא מסכת פרה פרק ד

  

משנה א
ושלא רחוץ ידים ורגלים. תניא בתוספתא ושלא רחוץ ידים ורגלים פסולה ר"א מכשיר שנאמר בבואם אל אהל מועד ירחצו מים אין קדוש ידים ורגלים אלא לפנים. ושלא בכהן גדול פסולה. תניא בתוס' שרפת הפרה והזאתה בכ"ג ושאר כל מעשיה בכהן הדיוט שנאמר ונתתם אותה אל אלעזר הכהן. אותה באלעזר שהוא סגן. ושאר כל הפרות בכ"ג דברי ר' מאיר. ר"י ור"ש וראב"י אומרים אותה באלעזר שהוא סגן ושאר כל הפרות אפילו בכהן הדיוט:

ובכלי לבן היתה נעשית. תניא בתוספתא מצותה בארבעה בגדי לבן של כהן עשאה בבגדי זהב ובבגד חול ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.