אליהו רבא מסכת פרה פרק ג

אליהו רבא מסכת פרה פרק ג

  

משנה א
מכל שבע חטאות שהיו שם. גרסינן. והיינו דקתני לקמן לא מצאו משבע וקמ"ל דשבע אינו מעכב דאי לא גרסינן הכא שבע. מאי לא מצאו משבע דקתני בתר הכי שבע מאן דכר שמיה. אלא גרסינן הכא שבע וסתמא כר' מאיר דאמר חמש מעזרא ואילך דאי רבנן האמרי שבע מעזרא ואילך והו"ל תשע חטאות והא דמזין עליו מכל השבע חטאות מעלה עשו בה אימא האי פרה עבוד בכשרות טפי מהאי. ובכל יום היו מזין עליו מכל השבעה משום האי טעמא ונמצא מוזה כל השבעה מהאי דכשר טפי:

ועל של יום הכפורים. דרבנן ס"ל אחד זה ואחד של יוה"כ מזין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.