אליהו רבא מסכת פרה פרק ב

אליהו רבא מסכת פרה פרק ב

  

משנה א
רבי אליעזר אומר אינה נלקחת מן הכנענים. שנאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך. בני ישראל יקחו אליך ואין העכו"ם יקחו אליך כדאיתא בפסיקתא זוטא:

וחכמים מכשירין. דלית להו הך דרשא. והא דלא חשו חכמים לדלמא העלה העכו"ם עליה עול. משום דסימן היה להם בשתי שערות שיש על צואר הבהמה שהן עומדות ואם עלה עליה עול הן נופלות. כדאיתא בפסיקתא זוטרתי (פרשה חקת) פעם אחת הוצרכו ישראל לפרה אדומה מצאוה אצל נכרי אחד הכיר בהם שהם צריכין לה הרבה. והעלה בדמים מרובים נתנו לו כל מה שביקש מהם אמר להם הני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.