אליהו רבא מסכת פרה פרק א

אליהו רבא מסכת פרה פרק א

  

משנה א
רמ"א אף בת חמש כשרה והזקנה. גרסינן:

שמא תשחיר ושלא תפסל. גרסינן. שמא תשחיר או שמא יארע בה פסול אחר:

שלשית. בקמץ:

משנה ג
כבשים בני שנה. תניא בתוספתא כבשים בני שנה האמור בתורה שס"ה כנגד ימות החמה דברי רבי. וחכמים אומרי' מאחד בניסן לאחד בניסן מט"ו באב לט"ו באב אם נתעברה שנה נתעברה לו. רבי טרפון קורהו פלגס פלגס הוא לשון פלג לשון ספק ספק איל ספק כבש. אבל חדא מיניה הוא איל או כבש אלא לא ידענא ביה מאי ניהו אם איל אם כבש הלכך האומר הרי עלי איל או ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.