אליהו רבא מסכת עוקצין פרק ג

אליהו רבא מסכת עוקצין פרק ג

  


משנה ז
קור הרי הוא כעץ לכל דבר כו'. היינו דאמרינן בגמרא דעירובין [דף כח ב] ואע"ג דקלסיה שמואל לרב יהודה הלכתא כוותיה דשמואל משום דסתם מתני' כר' יהודה דאמר קור ה"ה כעץ לכל דבר ואמרינן א"ב ברכה: