אליהו רבא מסכת עוקצין פרק ב

אליהו רבא מסכת עוקצין פרק ב

  


משנה א
כל זמן שהיא לפני התגר טמאה. דניחא ליה לתגר שיהו אוחזין בכשות כי היכי דלא לטנפי לכשות והוי יד:

משנה ב
כל הגלעינין מיטמאו' ומטמאות ומצטרפות גרסינן. לפיכך לא גרסינן:

ה"ג וכן הסיאה והאזוב והקורנית ול"ג כגון:

משנה ג
ונמוק מן האמצע אינו מצטרף. אפילו השלם שמכאן ומכאן אינו חבור הואיל והנימוק מפסיקן. כדתניא בתוספתא נימוק האמצעי והצדדין קיימין אין הצדדין חבור זה לזה: