אליהו רבא מסכת עוקצין פרק א

אליהו רבא מסכת עוקצין פרק א

  

משנה ב
והעמוד שהוא מכוון כנגד האוכל. השורש העב שהוא באמצע השרשים הדקין והוא מתעקם והולך. וכשהוא נגד האוכל אפילו יבש מצטרף וכשאינו כנגד האוכל לח אינו מצטרף כדקתני סיפא:

שורש צנון גדול. שורש גדול של צנון:

משנה ו
רבי יוסי אומר אף עוקץ דלעת. מצטרף דחזי נמי לאוכל עם הדלעת כדתניא בתוספתא ר' יוסי אומר עוקץ דלעת טמא מפני שנשלק עמה. ופליג אדרבנן בתרתי דרבנן סברי עד טפח הוי יד ומטמא טפי אפילו יד לא הוי ועד טפח נמי מיטמא ומטמא משום יד אבל אצטרופי לא מצטרף ורבי יוסי סבר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.