אליהו רבא מסכת נדה פרק י

אליהו רבא מסכת נדה פרק י

  

משנה ג
רבי יהושע אומר אין להם אלא יום ראשון ושביעי בלבד. קסבר מדאורייתא היא בחזקת טהרה אלא רבנן הוא דגזור ולא גזרו אלא אימים שלא בדקו עצמן מידי דהוה אנזיר שהלך לבית הפרס אין עולה לו אותו היום למנין ואין סותר את הקודמין כדתנן בנזיר (פ"ו ג). משום דמדרבנן הוא לא סתר את הקודמין ועולין לו הקודמין למנין ה"נ הואיל ומדרבנן היא אע"ג דימים שבינתים דלא בדקו אין עולין להן מ"מ אינו סותר את הראשון ועולה הוא לו:

משנה ו
בראשונה כו' מערה מים לפסח. אבל במים שבכלי אסורה ליגע שהיא טבולת י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.