אליהו רבא מסכת נדה פרק ט

אליהו רבא מסכת נדה פרק ט

  

משנה ה
תחת הפנימית. כו'. פריך בגמרא מ"ש רישא דלא מפליג ומ"ש סיפא דקמפליג א"ר אמי במשולבות. ופי' רש"י רישא במשולבות שהן תכופות ודבוקות יחד וסיפא בשאינן דבוקות. ואנן לא מסתבר לן לאפלוגי בכה"ג מאחר דשכבי בהדדי מ"ש תכופות ומ"ש אינן תכופות. ותו מ"ש סיפא דקתני נמי בדקו שתים ומצאו טהורות ומ"ש רישא דלא קתני אלא בדקה אחת ומצאה טמאה ולא קתני נמי בדקו שתים ומצאו טמאות הן טמאות והשלישי' טהורה. אלא רבי אמי הכי קאמר סיפא במשולבות שהן שוכבות בבת אחת והיינו דמפליג בין נמצאת תחת הפנימית ובין נמצאת תחת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.