אליהו רבא מסכת נדה פרק ה

אליהו רבא מסכת נדה פרק ה

  

משנה ג
מטמא בזיבה וכו'. כאן שנה ג' מיני טומאות טומאת זיבה היוצאת מן הגוף. וטומאת נגעים שעל הגוף וטומאת מת שהיא טומאת מגע:

כחתן שלם. שהחתן דרך להתאבל עליו מאד וקאמר שעל התינוק מתאבלין בכל דיני אבלות כמו שמתאבלין על חתן גמור:

משנה ד
וחייבין עליה משום אשת איש. אם בא אחר על היבמה הזו שהיא בת ג' ויום א' והיבם בא עליה חייב משום א"א שקנינו קנין גמור. אבל בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו דקתני סיפא קנאה לא קתני חייבין עליה משום א"א שאין קנינו קנין גמור לחייב עליה מש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.