אליהו רבא מסכת נדה פרק ג

אליהו רבא מסכת נדה פרק ג

  


משנה ב
אדומים. אכולהו אשערה ואקליפה ואעפר ואיבחושים שהיו אדומים:

כמין דגים וכו' שיש ארבעה מיני שרצים המפורשין בתורה. שרץ העוף ושרץ המים ושרץ הארץ הן שנים את שפרים ורבים ואת שאינם פרים ורבים כגון תולעים ודומיהם שנבראים מן האדמה. וכולן שנויין במשנה. דגים הן שרץ המים שכל שבמים נקראים דגים. וחגבים הן שרצי העוף שקצים הן שרץ האדמה שפרים ורבים. ורמשים הן אותן שאין פרים ורבים. והכי תניא בת"כ לכל שרץ אין לי אלא אותן שפרים ורבים שאינן פרים ורבים מנין ת"ל הרומש על הארץ: