אליהו רבא מסכת נדה פרק ב

אליהו רבא מסכת נדה פרק ב

  

משנה ג
איזה אחר זמן כדי שתרד כו'. כלומר איזה אחר. אחר זמן שאחר זמן אותו יום טמאים מספק ופטורין מקרבן וקאמר איזה אחר אחר זמן שלא תטמא עוד את בועלה כדי שתרד מן המטה ותדיח פניה וזהו אח"כ שנחלקו עליו ר"ע וחכמים. והכי מפרש לה למתני' בגמ' משום דקשיא ליה תוספתא דתניא בכדי שתושיט ידה תחת הכר טמאין מספק ופטורין מקרבן ואם שהתה בכדי שתרד מן המטה ותדיח פניה וכן כששהתה מעל"ע נחלקו ר"ע וחכמים:

משנה ד
או תשמש לאור הנר. מסקינן בגמרא אימא תבדוק לאור הנר:

משנה ו
אם אינו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.