אליהו רבא מסכת נגעים פרק יד

אליהו רבא מסכת נגעים פרק יד

  

משנה ב
העביר תער על כל בשרו. לאו דוקא כל בשרו אלא מקום כנוס שער ונראה. אבל לא בית הסתרים. אלא איידי דנזיר אינו מגלח אלא שער ראשו קתני הכא במצורע כל בשרו:

מנודה מביתו שבעת ימים. שאסור ליכנס לביתו אלא ישב חוץ לביתו וחוץ לביתו נמי אסור בתשמיש המטה והני תרתי שמעינן מאהלו דכתיב וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים ודרשינן מחוץ לאהלו ממש שישב חוץ לביתו ודרשינן נמי אהלו זו אשתו שאסור בתשמיש המטה:

משנה ג
נמצאו שלש טהרות במצורע ושלש טהרו' ביולדת. שלש טהרות במצורע הן מה שטהור מל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.