אליהו רבא מסכת נגעים פרק יג

אליהו רבא מסכת נגעים פרק יג

  

משנה ב
ר"א אומר בית הבנוי כו'. ר"א אנתיצה קאי דקאמר ת"ק נותץ את שלו ומניח את של חברו ולא קמפליג מידי ואתא ר"א וקאמר בד"א בפתין שהם אבנים קטנים שאין האבן שהנגע בו נכנס לבית חברו אבל נראה בראש שאותו אבן שהנגע בו נכנס לבית חברו נוטל את כולו:

משנה ג
במה שהן. האבן במה שהוא אפילו פחות מכזית וקאמר האי לישנא למימר שאם האבן שלם הוא מטמא במה שהוא אפילו פחות מכזית אבל אם איננו שלם אינו מטמא בפחות מכזית:

משנה ד
מטמא בתוכו. אם הכניס ידו לתוך הבית ונגע בו ואע"ג דלא נ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.