אליהו רבא מסכת נגעים פרק יא

אליהו רבא מסכת נגעים פרק יא

  

משנה א
אפילו חוט אפילו משיחה כו'. ואע"ג דכל חדא וחדא באפי נפשה לא מטמא בנגעים עורות הים לא מטמאי וחוט ומשיחה נמי לא מטמאי בנגעים עד שיהא בו כדי לארוג שלש על שלש מ"מ הואיל וחבר להן דבר שהוא מקבל טומאה שהחוט והמשיחה הוא מין המקבל טומאה ואפילו הוא מין המקבל שאר טומאות ולא טומאת נגעים טמא בנגעים:

משנה ב
מחצה למחצה מטמא בנגעים. ור"ש ב"י פליג כדתניא בתוס' ר"ש ב"י אומר משום ר"ש הואיל וספק נגעים להקל מחצה על מחצה טהור:

משנה ג
הצבועים. בשלשה דברים אמרה תורה צמר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.