אליהו רבא מסכת נגעים פרק ו

אליהו רבא מסכת נגעים פרק ו

  

משנה ב
רבתה הבהרת טמאה. לאו דוקא רבתה אפילו לא רבתה טמאה משום מחיה:

משנה ג
ר' מאיר מטמא. דחשיב ליה פסיון. ובמחיה פחותה מכעדשה הוא דפליג ר"מ אבל במחיה כעדשה דרישא ל"פ ר"מ. דהתם בכעדשה המחיה סימן טומאה היא וכי נתמעטה אזיל הסימן טומאה ונרפאת אפי' ר"מ מודה דלאו פסיון הוא אלא הסי' טומאה הוא דאזיל ונרפא דאלת"ה הלכה לה המחיה דתנן בכ"מ היכי משכחת לה הא פסיון היא אלא התם אפי' ר"מ מודה דלאו פסיון הוא אבל הכא בפחותה מכעדשה דלא הויא סימן טומאה כלל קסבר ר"מ כי נתמעטה פסיון הוא:


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.