אליהו רבא מסכת נגעים פרק ה

אליהו רבא מסכת נגעים פרק ה

  

משנה א
ספק שאחרת באה תחתיה. לאו באותו מקום קאמר דא"ל אחרת באה תחתיה הרי היא פשה ומחליט כדתנן לעיל הלכה וחזרה הרי היא כמות שהיתה ואם כשיעור הראשון יסגיר ואם בפשיון יחליט ותנן נמי בפ"ט גבי מי שעלתה לתוך ידו בהרת כסלע ומקומה צרבת שחין וכו' שמא תכנוס ותפשה. אלא הכא במקום אחר קאמר ס' שהיא היא באותו מקום ס' שאחרת באה תחתיה במקום אחר תחת הראשונה שהיתה במקום זה כמו עין תחת עין והרי היא נגע חדש:

משנה ב
בתחלה. ומטמא נמי בחזר פשיון תחתיה בתחלה. כדתניא בתוספתא א"א לפשיון שיטמא בתח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.