אליהו רבא מסכת נגעים פרק א

אליהו רבא מסכת נגעים פרק א

  

משנה א
שניה לה כסיד ההיכל. ר"מ וחכמים תרוייהו ס"ל סיד ההיכל לבן מצמר לבן וכדקתני סיפא בפתוך הפתוך שבשלג הפתוך שבסיד וכן לר"ע קתני אלא של שלג עזה ושל סיד דיהה הימנו ותנן נמי (פ"ז ב') היתה כשלג ונעשה כסיד ההיכל וכן סדר מעלתן שלג סיד צמר לבן וקרום ביצה וכן בגמ' (שבועות ה') א"ר חנינא מתני' דלא כר"ע דאי ר"ע כיון דאמר זו למעלה מזו א"כ טהרת סיד ההיכל מלצרף כו' ושקלינן וטרינן ופרכינן (שם ו') ובפתוך מי שמעת ליה והתנן ר"ע אומר אדמדם שבזה ובזה כיין המזוג במים אלא של בהרת עזה כשלג ושל סיד דיהה הי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.