אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ט

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ט

  


משנה ד
וכשות של קטן גרסינן. ואחציצה קאי וכשות של קטן נמי אינו חוצץ כי הנך:

לא טמא ולא מטמא. אכולהו בין אותן שחוצצין ובין אותן שאין חוצצין לא טמא ולא מטמא שאינן חבור לגוף והכי תניא בתוספתא (פ"ו) ושאמרו חוצצין ושאמרו אין חוצצין לא טמאין ולא מטמאין חוץ מקרום שע"ג המכה ואגוד שע"ג המכה וכו':