אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ח

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ח

  


משנה ד
כאילו לא טבלה. שהאשה נטמאה בשני דרכים בשמוש הבית ובפליטת שכבת זרע ואם טבלה אחר ששמשה ולא בדקה לכבד ביתה כאילו לא טבלה שחוששין שמא תפלוט שכבת זרע: