אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ז

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ז

  

משנה ב
הכי גרסינן אבל שאר המשקים ומי פירות והציר והמורייס והתמד משהחמיץ לא מעלין ולא פוסלין כיצד מקוה שיש בו מ' סאה חסר אחת נפל לתוכו סאה מהם לא העלוהו ולא פסלוהו היה בו מ' סאה נתן סאה ונטל סאה ה"ז כשר. ול"ג פעמים מעלין ופעמים שאינם מעלים. ומתני' כל הני תלתא בבי דפתח בהו קמפרש ואזיל ומפרש ברישא מעלין ולא פוסלין והדר מפרש פוסלים ולא מעלין והדר קמפרש לא מעלין ולא פוסלין שאר המשקים ומי פירות וכו' ומפרש כיצד לא מעלין ולא פוסלים כדקמפרש באינך בבי כיצד וקאמר מקוה שיש בו מ' סאה חסר אח' וכו' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.