אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ד

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ד

  

משנה א
אחד כלים גדולים. הבאין במדה שאינן מקבלין טומאה:

אמר רבי יוסי עדיין מחלוקת במקומה עומדת. ארישא קאי דקאמר רבי מאיר נמנו ורבו ואמר רבי יוסי לא נמנו ולא רבו אלא עדיין מחלוקת במקומה עומדת. דאי אשכח בחצר דקאמר ת"ק מודים קאמר רבי יוסי שנחלקו למאי נ"מ אם נחלקו ב"ש בזה הא הלכה כב"ה אלא ארישא דקאמר רבי מאיר רבו ב"ש קאמר ר"י עדיין במקומה עומדת והלכה כבית הלל:

משנה ג
לא אמרו רביעית אלא בשברי כלי חרס. כי הא דתנן בכלים (פ"ב ב) מלוג ועד סאה ברביעית:

סילון ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.