אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ג

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ג

  

משנה א
מפני שלא נקרא עליהן שם פסול. איידי דבעי למיתנא סיפא נחלק לשנים פסול מפני שנקרא עליו שם פסול. קתני נמי הכא כשרים מפני שלא נקרא עליהן שום פסול. דהכא בלאו הכי כשרים דכי נתערבו ואית בהו ג' לוגין שאובין אית בהו נמי ארבעים סאה ותו לא פסלי להו מים שאובין:

משנה ב
ה"ג כיצד הבור שבחצר ונפלו לו שלשה לוגין והאמה נכנסת לו ויוצאה ממנו לעולם הוא בפסולו עד שיצא ממנו מלואו ועוד ראב"ע פוסל אא"כ פקק או עד שיעמיד בחצר ארבעים סאה ויטהרו העליונים מן התחתונים. בור שהוא מלא מים שאובין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.