אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ב

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ב

  

משנה ב
רבי יוסי מטמא. והכי נמי פליג בספק ידים ליטהר ומטמא (ידים פ"ב ד) שהן בחזקת טומאה:

משנה ג
ספק מים שאובין שטהרו חכמים. דתנן בטהרות (פרק ד ז) אלו ספיקות שטהרו חכמים ספק מים שאובין למקוה ולא פריש לה התם מאי ניהו קתני הכא ספק מים שאובין שהתירו חכמים שאמרתי לך ספק נפלו כו':

משנה ו
ור"ש מכשיר מפני שלא נתכוין לשאוב. גרסינן:

משנה ז
המניח קנקנים כו' ונתמלאו מים. ואותן מים כשרין הן. שנאמר אך מעין ובור מקוה מים יהא טהור מעין יכול אפי' שאובין ת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.