אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ו

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ו

  

משנה א
שיש להן מעשה. בירושלמי ריש תרומות אמר ואיזו מעשה שלהן ר' חונא אמר בתפוש בהן בטל ותנינן תמן הורידה חש"ו אע"פ שחשב שיודחו רגליהם אינן בכי יותן שיש להם מעשה ואין להם מחשבה ואיזו מעשה שלהם אמר ר' חונא במשפשף בהם במים. והוא מתני' דשלהי פ"ג דמכילתין:

משנה ב
וכי מפני מה טמאו מפני משקה הפה. אר' יהודה פליג דקמפליג בין לחים ליבשים א"ל ר"מ וכי מפני מה טמאו מפני משקה הפה. שדרך להתיר קשר האגודות בפה ונטמאו ממשקה הפה ומה לי לחים ומה לי יבשים. ור' יהודה סבר כלום מתירן אלא ביבש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.