אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ד

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ד

  

משנה ב
אפילו אב הטומאה אינו בכי יותן. דאין משקה מקבל טומאה אא"כ חשב עליהם. והא דתנן בריש מכילתין משקים טמאים מטמאים לרצון ושלא לרצון. הא פרישנא לה התם במשקים דזב וזבה:

ואם נער בכי יותן. אע"פ שאינו צריך להמים דומיא דהמרעיד את האילן להשיר מהם משקים דפ"ק. בכי יותן הוא דהוי אבל טמויי לא מיטמאי אוקימנא לה בגמרין במנער בכל כחו בבת אחת הא שותתים ויורדים מטמאים בשעת פרישתם:

משנה ד
בש"א ישבר. שאם יערה כשיתלשם מן הקרקע יהיו שאובים:

ובה"א יערה. הואיל ואינו מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.