אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ג

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ג

  

משנה א
לרבנן הכל בכי יותן אפי' הצד שאינו כנגד המים שנתלחלחו מאותן שכנגד המים. ולר"י שכנגד המים בכי יותן דניחא ליה וכל שאינו כנגד המים אינו בכי יותן אע"פ שנתלחלחו מאותן שכנגד המים לא ניחא ליה דאי הוה ניחא ליה היה מניחן בשני שקים ע"ג המים והוה כולה כנגד המים:

משנה ב
חבית שהיא מלאה פירות. תניא בתוספ' אמר ר' יוסי בד"א בשל חרס אבל בשאר כל הכלים אינן שואבין וכלי אבן הרכים הרי הן ככלי חרס:

משנה ה
המטנן כו'. ה"ג המטנן בטיט הנגוב אם יש בו משקה טופח בכי יותן ואם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.